Structurele bekostiging

Structurele bekostiging is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health? Je vindt hier links naar relevante publicaties, blogs en webinars.

 

In dit kennisdossier beantwoorden we de volgende vragen:

Het is belangrijk vanaf het begin van het SET-project aandacht te hebben voor het onderwerp structurele bekostiging. Daarom hebben we in 2020 een stappenplan contractering gepubliceerd. Hierin zijn de verschillende projectstappen benoemd en is per stap aangegeven waar je extra op moet letten. Ondanks dat niet alle informatie meer up-to-date is, zoals het overzicht van de beschikbare subsidies of het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, zijn de processtappen en genoemde tips nog steeds de belangrijke basis voor structurele bekostiging. Bekijk het webinar over het stappenplan contractering of lees hier de terugblik terug.

Actuele informatie over mogelijkheden voor financiering van digitale zorg is te vinden op de website van de NZa. De Wegwijzer bekostiging digitale zorg (update 2024) geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden voor verschillende zorgsectoren. De invulling van de mogelijkheden kan per zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente verschillen. Kijk daarom ook naar het inkoopbeleid van jouw financier.

In opdracht van VitaValley onderzocht adviesbureau Equalis het zorginkoopbeleid voor wijkverpleging, GGZ en (geriatrische) revalidatie voor 2024. Hoewel alle zorgverzekeraars aangeven de inzet van digitale zorg te willen stimuleren en over de opschaling ervan mee na te willen denken, zien we de standaard vergoeding van digitale zorg opvallend weinig terugkomen in het inkoopbeleid. Het artikel kun je hier teruglezen.

In 2021 en 2022 hebben we meerdere SET innovatieclusters en hun inkoper in gesprek laten gaan over hun bekostigings- en contractafspraken. Hieronder vinden jullie de praktijkvoorbeelden.

Blogreeks 2021:

De belangrijkste inzichten uit deze blogreeks zijn samengevat in deze afsluitende blog. Bekijk ook de terugblik en de replay van het webinar ‘Contracteren van e-health’.

Blogreeks 2022:

 

Er zijn verschillende methoden om een maatschappelijke businesscase op te stellen. Een methode die VitaValley regelmatig inzet is de Social Return on Investment (SROI). De SROI maakt zowel de economische als maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar.  Meer informatie over de SROI methodiek, hoe je hiermee aan de slag kunt en praktijkvoorbeelden hebben we gedeeld in de SROI Bootcamp. Deze bootcamp kun je hier terugkijken, de presentatie is hier te downloaden.

Er zijn van verschillende initiatieven en organisaties inmiddels een behoorlijke aantal maatschappelijke businesscases beschikbaar. Hieronder een overzicht met beschikbare voorbeelden:

Andere relevante publicaties / websites gericht op maatschappelijke business cases van e-health:

 

Om de opbrengsten van de inzet van e-health in kaart te brengen is het belangrijk om het effect van de innovatie te evalueren op de verschillende doelstellingen. Vanuit de (reguliere) SET moeten aanvragers rapporteren op de realisatie van doelstellingen, zoals de toegevoegde waarde voor cliënt, mantelzorger én professional en op de gerealiseerde besparingen.

De indicatoren en meetinstrumenten hiervoor zijn niet voorgeschreven. Het is vooral belangrijk hierover zo snel mogelijk in het project afspraken te maken met belanghebbenden en financiers ((zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente). Praktische tips voor de invulling vind je bijvoorbeeld in dit artikel, waarin je leest hoe Libra Revalidatie aan de slag is gegaan met de effectmeting voor hun e-healthproject.

Meer thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

Met het thema klantgerichtheid bedoelen we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Een effectieve implementatiestrategie houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. Voor de adoptie van e-health is een eerste vereiste dat de toepassing vindbaar en toegankelijk is voor de doelgroep. Een tweede vereiste is dat gebruikers de toepassing willen en kunnen gebruiken. En tot slot dat gebruikers voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Hoe zorg je voor passende instructie, scholing en training? Maar ook hoe faciliteer je iedereen in de organisatie in het omgaan met deze veranderingen? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden.

Meer over leren en opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.

Meer over e-health & technologie

Hoe kun je ervoor zorgen dat e-health een integraal onderdeel wordt van de zorgprocessen in de organisatie en het een goede plek krijgt in de bestaande digitale infrastructuur?

Meer over ICT & Infrastructuur

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?

Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health draait voor een groot deel om sociale innovatie. Hoe organiseer je een verandering? en Hoe neem je mensen hierin mee? In dit thema vind je inspiratie en praktische tips!

Meer over leiderschap

Bij het duurzame implementatie besteden we aandacht aan het technisch, organisatorisch en financieel borgen van e-health.
Duurzame implementatie is een belangrijk thema. Tegelijkertijd is dit een van de meest uitdagende onderdelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met het inrichten en het in gebruik nemen van zorginnovaties.

Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.

Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.

Meer over ethiek en digitalisering