Regionale samenwerking

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Dat kunnen we niet alleen. Het verbinden op landelijk niveau met koepels en beroepsgroepen én op regionaal niveau met innovatie netwerken en ondersteuningsstructuren is een belangrijk onderdeel van de Fasttrack Beeldschermzorg. Met een gezamenlijke aanpak en ondersteuning op alle niveaus in het gehele zorgveld zorgen we voor duurzame implementatie van digitale zorg op afstand.

Samenwerking met de eerstelijnszorg
Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up programma, onderdeel van de SET-regeling, toegankelijk te maken en te delen met het werkveld, is het initiatief ontstaan tot een verbinding tussen het SET-up programma van VitaValley en het Landelijk ROS-netwerk. Zo werken we samen aan de grootschalige en duurzame inzet van eHealth voor de eerstelijns gezondheidszorg. Het ROS-netwerk bestaat uit een landelijke dekkend netwerk van 15 regionale Ondersteuningsstructuren. We publiceren in de Fasttrack de omschrijving van hetgeen een ROS mogelijk zou kunnen betekenen bij de verdere verduurzaming en implementatie van digitalisering in de zorg. Enerzijds met een algeheel overzicht en anderzijds met een omschrijving per ROS.

Samenwerking met ActiZ
Om ertoe bij te dragen dat knelpunten, geleerde lessen en wensen voor verdere ondersteuning bij implementatie vanuit SET-up verder opgepakt kunnen worden door het bredere werkveld in de zorg, werken we samen met ActiZ. Het grootste deel van de SET COVID-19 2.0 is bestemd voor wijkverpleging; ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Wekelijks vindt er een overleg plaats en vanuit deze uitwisseling ontstaat er bijvoorbeeld het initiatief dat ActiZ aan de slag gaat met een benchmark van verschillende e-healthoplossingen.

Samenwerking met KNGF
De SET COVID-19 1.0 is door veel fysiotherapeuten aangevraagd en toegekend. Het hiertoe ingerichte online leernetwerk is een zeer actieve bijenkorf waar veel ervaringen worden gedeeld, kennis wordt uitgewisseld en men elkaar voorziet van tips en adviezen. Om ervoor te zorgen dat ook deze kennis verder het land in kan worden meegenomen, werken we samen met het KNGF (Koninklijke genootschap voor Fysiotherapie).

Verbinden voor impact
Naast de bovengenoemde samenwerkingen verbindt SET-up actief met partijen als GGZ Nederland, Revalidatie Nederland, huisartsenorganisaties, Valente (branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang), ziekenhuis organisaties (zoals het JuMP programma van de NVZ), Vilans en de Patiëntenfederatie (via de Vliegwiel coalitie). Zo kunnen geleerde lessen zo breed mogelijk worden gedeeld, knelpunten gezamenlijk worden geadresseerd en maken we samen meer duurzame impact met eHealth.

Presentaties

  • Binnenkort beschikbaar.

Overige tips

Webinars

  • Binnenkort beschikbaar.

Meer thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

1. Klantgerichtheid

Onder dit thema verstaan we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Voor de implementatie is het belangrijk de wensen en behoeften van deze groep goed te kennen en mee te nemen. Dit heeft invloed op de acceptatie en adoptie van een e-healthtoepassing.

Meer over klantgerichtheid
2. Opleiden

Het werken met e-health of technologie voor zorg op afstand doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Een eis voor de implementatie van e-health is dat iedereen die er mee gaat werken bekend is met de technologie en in staat deze goed te gebruiken.

Waar moet je rekening mee houden bij de instructie en training van deze verschillende doelgroepen? Hoe ziet een goed opleidingsplan eruit? Welke verschillende manieren zijn er waarop je een training kunt aanbieden?

Meer over opleiden
3. e-Health & Technologie

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.

Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.

Meer over e-health & technologie
4. Privacy & AVG

Als zorgverlener verwerk je persoonsgegevens en moet je je houden aan de privacywetgeving en eisen vanuit overige zorgwetten. De belangrijkste privacywet is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen.

Maar aan welke regels heb je je eigenlijk te houden? Hoe regel je de privacy compliance op organisatie niveau? en Wat verandert de inzet van eHealth aan het omgaan met persoonlijke gegevens?

meer over privacy & avg
5. Structurele bekostiging

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?

meer over structurele bekostiging
6. Leiderschap

Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie, maar het overgrote deel is sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we het veranderen van hoe mensen met de nieuwe technologie mogen, willen en kunnen werken. Verandermanagement dus. Dat vraagt om leiderschap!

Meer over leiderschap
7. Duurzame implementatie

Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health. Dit geldt zowel voor de SET COVID-19 projecten als de reguliere SET innovatieclusters.

Bij duurzame implementatie gaat het over het structureel inbedden in werkprocessen en het technisch, organisatorisch en financieel borgen, zodat de inzet van e-health ook na afloop van de SET-subsidie door kan blijven gaan.

Meer over duurzame implementatie
8. Regionale samenwerking

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Dat kunnen we niet alleen. Het verbinden op landelijk niveau met koepels en beroepsgroepen én op regionaal niveau met innovatie netwerken en ondersteuningsstructuren is een belangrijk onderdeel van de Fasttrack Beeldschermzorg. Met een gezamenlijke aanpak en ondersteuning op alle niveaus in het gehele zorgveld zorgen we voor duurzame implementatie van digitale zorg op afstand.

Meer over regionale samenwerking
9. Ethiek & Digitalisering

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.

Meer over ethiek & digitalisering