Gemeentes gaan samen de PGC verkennen als aanvulling op de gezondheidsmonitor

Voortvloeiend uit de Health Deal stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via ehealth gaan een aantal gemeentes aan de slag met implementaties in de wijk om inwoners in staat te stellen om de persoonlijke gezondheidscheck (PGC) in te vullen. De PGC biedt de burger de mogelijkheid om zelf direct inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Daarnaast kunnen in het  adviesrapport verwijzingen op maat geleverd worden over waar in de buurt je met je adviezen aan de slag kan. De informatie die zo verzameld wordt over de gezondheid kan in gepseudonimiseerde en geaggregeerde vorm ook een waardevolle aanvulling zijn op de gezondheidsmonitoring in de gemeente. Dat is zeer de moeite waard om te verkennen en gaat dus nu gebeuren.

Deelnemers van onder andere gemeente Rotterdam en Utrecht, GGD NOG, RIVM, Pharos, Alles is Gezondheid, IPH, Erasmus Universiteit en &niped waren op 10 september met elkaar in gesprek over hoe de PGC zowel op individueel als collectief niveau van waarde kan zijn.

Een belangrijke gezamenlijke conclusie was dat de waarde van de PGC sterk toeneemt als deze onderdeel uitmaakt van een bredere aanpak in de wijk of aansluit bij andere initiatieven die er al zijn. Niet redeneren vanuit ziekte maar werken aan gezondheid is hierbij uitgangspunt.

 

Wat is de gezondheidswinst als een gevalideerd meetinstrument voor persoonlijke preventie vanuit een landelijke voorziening aan alle inwoners van Nederland wordt aangeboden? Wat is er voor nodig om dit te realiseren? Onder welke voorwaarden willen partijen hier een bijdrage aan leveren? Zo’n landelijke voorziening vraagt nog het nodige denkwerk en is er niet van vandaag op morgen.

 

Er werden ideeën uitgewisseld over hoe de waarde van de PGC voor iemand die hem invult, vergroot kan worden. Want als je niet weet wat je met de uitkomst kan doen, heb je er niet zoveel aan. Om daarover meer te weten te komen, wordt er onderzoek gekoppeld aan de implementaties die in 2020 gestart gaan worden. Daarin worden ook de toegevoegde waarde van de inzet van de PGC in een integrale wijkaanpak onderzocht.

 

Interesse in deze ontwikkeling vanuit bijvoorbeeld gemeente of GGD? We nodigen je van harte uit om aan te sluiten en mee te doen. Voor meer informatie kun je terecht bij Annemarie Kuiper (akuiper@vitavalley.nl).

Wegens de succesvolle Masterclass Contractinnovatie tijdens de eHealthweek begin dit jaar, duiken we dit najaar wederom de diepte en actualiteit in rondom dit thema. Op woensdag 9 oktober tussen 13.15 – 17.00 om precies te zijn. Meld je aan!


Programma

Hoe te komen tot structurele bekostiging van slimme zorg thuis? Wat zijn de vervolgstappen als een ziekenhuiszorg-thuistoepassing inderdaad aantoonbare meerwaarde heeft, maar de kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Hoe zetten we de uitkomsten vervolgens om in een passend contract? Allemaal vragen die te maken hebben met contractinnovatie en die deze middag aan bod zullen komen.

De Vliegwielcoalitie en Vitaal Thuis bundelen de krachten
Wij merken dat partijen in het veld wel begrijpen dat andere vormen van financiering nodig zijn voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek, maar dat het zonder instrumenten en handvatten (zoals goede voorbeelden, stappenplannen, factsheets en modelcontracten etc.) lastig is om uit de groef te komen van ‘traditioneel’ contracteren. Daarom organiseren de Vliegwielcoalitie en Vitaal Thuis van VitaValley gezamenlijk deze masterclass voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Details
Wie: Vliegwiel coalitie & VitaValley
Datum: 9 oktober 2019
Tijd: 13.15 – 17:00
Doelgroep: Zorgaanbieders en zorgverzekeraars
Locatie: Huize de Wijert, Edeseweg 30 in Lunteren

Bekijk hier het inhoudelijke programma en meld je aan* voor de Masterclass Contractinnovatie

*Deze bijeenkomst is in principe bedoeld voor partners van Vitaal Thuis. Val je daar niet binnen maar ben je wel geïnteresseerd in de masterclass? Neem dan even contact met ons op via pvanruiten@vitavalley.nl. Ook met andere vragen en voor meer informatie kunt u hier terecht.

VitaValley, WDTM, NEN en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen. U bent uitgenodigd om mee te praten.

 

De inhoud van de norm wil antwoord geven op verschillende actuele vraagstukken rondom slimme zorg thuis:

 • Hoe maak je als zorgaanbieder een verantwoorde keuze voor een oplossing voor ‘slimme zorg thuis’ of zorg op afstand?
 • Waar moet deze oplossing aan voldoen en waar moet in voorzien worden? Hoe kan dit worden gewaarborgd?
 • Welke eisen stellen we aan de omgeving waar de oplossing wordt gebruikt en aan de beschikbaarheid voor life critical toepassingen?
 • Welke eisen stellen we op het terrein van veiligheid en privacy bij de uitwisseling van informatie?
 • Hoe verdeel ik de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de betrokken (keten)partijen?
 • Welke eisen stellen we aan de (uitgifte van) apparatuur en infrastructuur en de beschikbaarheid van de producten en diensten?

Het traject
Het normontwikkelingstraject sluit aan op het Europese ketensamenwerkingsmodel en verwijst waar mogelijk naar bestaande specificaties en standaarden. Het resultaat is een Nederlandse veldnorm met heldere, toetsbare kwaliteitscriteria die:

 • een overzicht geeft van wat er geregeld moet zijn (en wat daar al voor is);
 • kan dienen als richtlijn voor programma van eisen t.b.v. leveranciers (t.o.v. zorgaanbieders) en t.b.v. zorgverzekeraars (t.o.v. zorgaanbieders);
 • een bruikbare uitwerking biedt van het toetsingskader van eHealth IGJ en de VWS visie Medische Technologie;
 • mogelijk kan dienen als basis van een keurmerk.

Deelname
Goede vertegenwoordiging van zorgverleners en zorginstellingen is essentieel. De initiatiefnemers nodigen hen van harte uit deel te nemen. Deelnemende partijen beslissen gezamenlijk over de inhoud en leveren expertise voor het maken van de veldnorm. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl of via de website van de NEN.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor digitale zorg verruimd en vereenvoudigd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geeft de NZa een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

De Wegwijzer voor 2020 is uitgebreid met nieuwe hoofdstukken over preventie en hulpmiddelen. En hoe deze zich verhouden tot de bekostiging van digitale zorg. Hiermee sluit de NZa aan op de beweging naar de Juiste zorg op de juiste plek. Thuiszorgtechnologie als hulpmiddel voor mensen kan helpen bij voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals meer op afstand).

Voor 2020 zijn de aansprekende wijzigingen van de regels te vinden in de sectoren langdurige zorg, wijkverpleging en de medisch-specialistische zorg. Voor de wijkverpleging is de regel voor de aanvullende vergoeding voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd. Voor de langdurige zorg gaat precies hetzelfde gebeuren. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld worden de regels in beide sectoren in samenhang en integraal aangepast.

Afstemming tussen Zvw en Wlz
De nieuwe prestaties zijn vrijwel gelijkluidend zodat instellingen die zowel actief zijn in de langdurige zorg als wijkverpleging beschikken over vrijwel dezelfde declaratietitels en voorwaarden, om een aanvullende vergoeding af te spreken met zorgkantoren en zorgverzekeraars over de inzet van thuiszorgtechnologie.

In de medisch-specialistische zorg is per 2020 een nieuwe zorgprestatie ingevoerd die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. In de huisartsenzorg is een wijziging ingevoerd voor 2020 die samenhangt met het sectorale subsidieprogramma OPEN voor de digitale informatie-uitwisseling. Deelname aan OPEN door huisartsen wordt met een opslag op het inschrijftarief vergoed.

Ruimte voor samenwerking
Ook de bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt over samenwerken is geactualiseerd en uitgebreid. Als vervolg op de brief van de NZa aan het ministerie van VWS ‘e-health en Juiste Zorg op de juiste plek’ heeft de NZa aan de ACM gevraagd het hoofdstuk over samenwerken aan te vullen met de ruimte voor zorgaanbieders om samen te werken bij de inkoop van ICT. Samenwerken in de zorg bij inkoop biedt mogelijkheden om specifieke gebruikerswensen te realiseren die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg bevorderen.

Extra stimulering
De nieuwe regels voor digitale zorg zijn een belangrijke stimulans voor de duurzame inbedding en opschaling van e-health. Samen met de stimuleringsmaatregelen van het ministerie van VWS maken de nieuwe regels het implementeren en borgen van digitale zorg steeds vanzelfsprekender: e-health wordt gewoon zorg. VitaValley zal in haar rol als uitvoerder van het SET-up programma (het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling e-Health Thuis) dan ook veel aandacht geven aan de nieuwe regels en aan samenwerking. Met als doel: het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Vakantie. Een fijne tijd voor rust & reflectie. En alhoewel de meesten van ons nog even moeten zwoegen tot de zomervakantie voor de deur staat, verkeer ik nog in de luxe dat ik buiten de schoolvakanties om op vakantie kan. Zo kwam het dat ik tijdens mijn vakantie wat zat te broeden op de vraag -je kent het wel- hoe ik zelf na mijn vakantie de wereld een beetje beter kan maken.

Door: Pasquelle van Ruiten, programmamanager bij VitaValley

Na vele omzwervingen over minder vlees eten (eigenlijk best te doen), uitwasbare luiers (mwa.. ik denk er nog even over) en minder vliegreizen maken (maar die trip met vriendinnen blijft staan hoor), kwam ik ook uit bij mijn werk. Want elke dag bezig zijn met het verbeteren van de zorg vind ik nog steeds heel gaaf. Én draagt zeker bij aan de wereld een beetje beter maken. Maar hoe kan dat nu nog beter?

Mijn grootste uitdaging
Eén van de grootste uitdagingen die ik steeds weer terug zie komen in mijn projecten en programma’s is het organiseren van structurele bekostiging voor de eHealth of zorginnovatie toepassingen. Zelfs wanneer een pilot of proeftuin succesvol is, is dat geen garantie voor verdere inbedding in de reguliere zorg. Ik kan dat mensen in mijn omgeving, die zelf niet in de zorg werken, ook maar niet aan het verstand brengen. Wat dan weer best lastig is als je man in de infrastructuur-sector werkt, maar dat terzijde.

Graag neem ik jullie mee in mijn vakantie-gedachtenexperiment over contractinnovatie.

Het probleem
Waarom gaat het contracteren van innovatie nog niet stromen? Waarom gaat de verandering langzaam? Het achterblijven van de contractering (en daarmee de structurele bekostiging) van innovatieve zorgvormen en e-health heeft verschillende redenen. Zelf zie ik vooral de volgende knelpunten:

 • Kennis van e-health toepassingen. Welke toepassingen leiden bewezen tot meerwaarde voor de patiënt en doelmatigere zorg? En hoe bepalen we dat? Op basis van welke gezamenlijke indicatoren?
 • De overtuigingskracht van de businesscase. Oftewel: Hoe leidt een innovatie daadwerkelijk tot doelmatigere zorg en welke financiële (contracterings)modellen kunnen we hierbij gebruiken. De financiële risico’s die een innovatie met zich meebrengt, zijn hierbij ook van belang. Zorgpartijen hebben immers maar weinig ‘vet op de botten’ om een tegenslag te kunnen opvangen of op voorhand te kunnen investeren.
 • Het maar mondjesmaat delen of gebruiken van goede voorbeelden.
 • De beschikbare capaciteit en kennis in de eigen organisatie. Het contracteren van innovatie vraagt veelal om anders contracteren. Dit vraagt kennis en tijd bij inkopers, beleidsmedewerkers en managers.
 • Ook een aantal ‘zachtere’ aspecten zijn van belang; onderling vertrouwen en het samen aan durven gaan van de uitdaging. Dat vraagt op haar beurt weer om leiderschap en daadkracht.

Hulp is onderweg
Maar niet getreurd. Er is gelukkig ook veel positiefs te benoemen, want het bekostigingsvraagstuk staat op alle niveaus hoog op de agenda. Zo schrijft de NZa bijvoorbeeld in haar recente brief dat zij bij bewezen e-health toepassingen zullen aansturen op congruent gedrag van zorgverzekeraars, is het maken van duurzame bekostigingsafspraken onderdeel van de Stimuleringsregeling EHealth Thuis en staan de inkoopgidsen van zorgverzekeraars vol met doelstellingen om zorg op de juiste plek te realiseren (wat impliciet inhoudt dat daarvoor in sommige gevallen ook anders gecontracteerd dient te worden).

Een betere wereld begint bij jezelf
In het kader van “een betere wereld, begint bij jezelf” besloot ik vorige week mijn netwerk te challengen om goede voorbeelden van contractinnovatie met mij te delen. Het bericht werd goed bekeken en geliked en ondertussen ben ik een heel aantal koffie, telco en zoom-afspraken rijker. De uitkomsten? Heel divers! Zo kan het soms gewoon simpel met een aanpak à la “een app op recept”. Aan de andere kant van het spectrum staat opschaling en bekostiging als een landelijke nutsvoorziening. Dit sluit aan bij de opkomende gedachte dat op sommige aspecten van de zorg (zoals innovatie) marktwerking misschien wel niet zo effectief is. Feit blijft dat de kosten en de baten van een innovatie vaak niet bij dezelfde partij vallen en dat daarover afspraken gemaakt moeten worden. En dat kost tijd.

Wat mij overigens nog opviel was dat ik op mijn oproep met name persoonlijke reacties kreeg met goede voorbeelden en vrijwel geen directe comments op mijn bericht. Schijnbaar vinden mensen het best spannend om ‘zomaar’ wat te delen over dit onderwerp op een medium als LinkedIn, juist omdat het zo complex is en er nog geen duidelijke route is. Om kennis uit te wisselen en je kwetsbaar op te durven stellen is dus een bepaalde mate van veiligheid en vertrouwen nodig.

What’s next
Het creëren van een veilige omgeving om kennis uit te wisselen neem ik persoonlijk mee als les voor de ontwikkeling van de learning community SET-up voor het ondersteunen van de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis. Daarnaast blijf ik zoeken naar de Tikkie voor zorginnovatie, waarmee we de kosten en baten snel en efficiënt kunnen worden verrekend.

Ik wens je een fijne vakantie toe. En mocht je eraan toe komen: wat ga jij na je vakantie doen om de wereld een beetje beter te maken?

De ingekorte versie van deze blog ook online te vinden op Skipr.

Steeds meer zorgorganisaties gaan aan de slag met de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Tijdens de tweede commissievergadering voor de SET op donderdag 4 juli werden vier nieuwe subsidieaanvragen gehonoreerd. Zorgorganisaties Sensire, Marente, Activite en Omring zetten met hun plannen in op de samenwerking bij het opschalen van e-health in de reguliere zorg en ondersteuning van mensen thuis.

Ontzorgen
Bij zorgorganisatie Sensire moet zorg op afstand een integraal onderdeel worden van het zorgproces. Met SET weet Sensire nieuwe doelen een impuls te geven: “Alle thuiswonende klanten worden waar nodig ondersteund om met een veilig gevoel thuis te kunnen wonen. Mantelzorgers worden ontzorgd door het structureel aanbieden van zorg op afstand. En wijkverpleegkundigen weten precies hoe en wanneer zij specialistische zorg op afstand in kunnen zetten.” De SET-aanvraag van het innovatiecluster Sensire, Santiz, NAAST en Menzis richt zich op het opschalen van e-health toepassingen als videomonitoring, medicatiecontrole op afstand en personenalarmering.

Beeldzorg
Met de SET toekenning kan zorgorganisatie Marente, in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, hun plan voor het opschalen van beeldzorg en het inrichten van een speciaal beeldzorgteam een impuls geven. Marente levert verpleeghuiszorg, revalidatie, eerstelijnsverblijf en thuiszorg. “Beeldzorg kan een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg en de wens van cliënten om langer zelfstandig thuis te wonen. Door een deel van de controlemomenten via beeldzorg te doen, komt binnen de teams ook meer personeel beschikbaar om de groeiende zorgvraag op te vangen. En met de beeldzorgmomenten worden ook mantelzorgers extra ondersteund.”

Medicatie app
De juiste medicatie op het juiste moment in de juiste hoeveelheden. Zorgorganisaties Activite en Omring willen e-health toepassingen vaker inzetten om medicatietoediening en medicatiecontrole efficiënter en veiliger te maken voor thuiswonende cliënten. Zorgorganisatie Activite: “Het is zeer belangrijk dat de nieuwe werkwijze helder geformuleerd wordt en verwerkt in het werkproces van de medewerkers en dagritme van cliënten. De verwachting is dat het gevoel van zelfregie voor thuiswonende cliënten zal toenemen. Ook zal de cliënt minder afhankelijk zijn en zich minder afhankelijk voelen van zorgverleners. Het opschalen van deze e-health toepassingen beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten.” Beide SET aanvragen van Activite en Omring zijn door de beoordelingscommissie positief beoordeeld. Activite werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Omring werkt samen met zorgverzekeraar VGZ.

Quickscan
Er zijn in 2019 nog twee beoordelingsrondes voor nieuwe SET aanvragen, in week 31 en week 41. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid. Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan uw plan kort toe te lichten. De Quickscan vindt u op de website van de RVO. De adviseur van de RVO toetst dan samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling.

Meer informatie over de regeling vindt u op de SET programmapagina.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is sinds 1 maart geopend. Er is veel belangstelling voor de regeling en steeds meer zorgaanbieders, zorginkopers en samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met een aanvraag, waarmee ze bestaande e-health toepassingen kunnen opschalen en borgen in het zorgproces. Zo kunnen meer mensen met een chronische ziekte of beperking (of een groot risico daarop) langer thuis blijven wonen.

Wellicht oriënteert u zich ook op de mogelijkheden die de regeling biedt? Of heeft u reeds een informatiebijeenkomst over SET bezocht, die we door het land heen organiseren? Op de website van ZonMw www.zonmw.nl/set vindt u actuele informatie, aankomende bijeenkomsten en veelgestelde vragen. Op de website hebben we ook een inspiratielijst e-health geplaatst en bieden we een pagina met voorbeelden van samenwerkingen in een innovatiecluster, met handige tips over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en een praktisch rekenvoorbeeld.

Aanvraag indienen
Onlangs is de eerste subsidietoekenning binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. Met een ambitieus plan kunnen zij nu een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling. Overweegt u ook een aanvraag voor SET in te dienen? Via het e-loket op www.rvo.nl/set kunt u een quickscan en aanvraag indienen.

In 2019 zijn er vier commissievergaderingen gepland waar de ingediende aanvragen worden beoordeeld. De aanvraag dient dan uiterlijk ingediend te zijn in week 31 (29 juli t/m 4 augustus) of week 41 (7 t/m 13 oktober) van dit jaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen. U bent uitgenodigd om mee te praten.

De inhoud van de norm wil antwoord geven op verschillende actuele vraagstukken rondom slimme zorg thuis:

 • Hoe maak je als zorgaanbieder een verantwoorde keuze voor een oplossing voor ‘slimme zorg thuis’ of zorg op afstand?
 • Waar moet deze oplossing aan voldoen en waar moet in voorzien worden? Hoe kan dit worden gewaarborgd?
 • Welke eisen stellen we aan de omgeving waar de oplossing wordt gebruikt en aan de beschikbaarheid voor life critical toepassingen?
 • Welke eisen stellen we op het terrein van veiligheid en privacy bij de uitwisseling van informatie?
 • Hoe verdeel ik de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de betrokken (keten)partijen?
 • Welke eisen stellen we aan de (uitgifte van) apparatuur en infrastructuur en de beschikbaarheid van de producten en diensten?

Het traject

Het normontwikkelingstraject sluit aan op het Europese ketensamenwerkingsmodel en verwijst waar mogelijk naar bestaande specificaties en standaarden. Het resultaat is een Nederlandse veldnorm met heldere, toetsbare kwaliteitscriteria die:

 • een overzicht geeft van wat er geregeld moet zijn (en wat daar al voor is);
 • kan dienen als richtlijn voor programma van eisen t.b.v. leveranciers (t.o.v. zorgaanbieders) en t.b.v. zorgverzekeraars (t.o.v. zorgaanbieders);
 • een bruikbare uitwerking biedt van het toetsingskader van eHealth IGJ en de VWS visie Medische Technologie;
 • mogelijk kan dienen als basis van een keurmerk.

Deelname

Goede vertegenwoordiging van zorgverleners en zorginstellingen is essentieel. De initiatiefnemers nodigen hen van harte uit deel te nemen. Deelnemende partijen beslissen gezamenlijk over de inhoud en leveren expertise voor het maken van de veldnorm. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl.

Slimme zorg thuis? Jazeker, maar dan wel veilig en vertrouwd met goed internet! Op 15 mei organiseerden Techniek Nederland, KPN, Vodafone en VitaValley een bijeenkomst over NTA 8055: Internet in woningen en gebouwen.

NTA 8055 beschrijft prestatie-eisen voor snelheid en betrouwbaarheid van het internet in en rond de woning. Deze norm is een spin-off van het programma Vitaal Thuis. Thuisdialyse is hierbij als leidende casus opgenomen.

NTA 8055 is een belangrijke mijlpaal in de beweging naar slimme zorg thuis. Zilveren Kruis benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van goed en betrouwbaar internet thuis, voor het realiseren haar ‘Zorg veilig thuis’ programma. Hierin heeft Zilveren Kruis de ambitie om 10% van de zorg in 2021 naar huis te brengen.

De presentaties van deze bijeenkomst vindt u op de website van Techniek Nederland.

De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis is toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. “Een mooi en ambitieus voorstel”, zo oordeelt de adviescommissie. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma, SET-up, uitgevoerd door VitaValley. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Zorgaanbieder Basalt reageert verheugd op de subsidietoekenning voor hun ambitieuze plan om e-health op te schalen. Felicie van Vree: “Het plan is een vervolg op het project Fast@Home dat thuis revalideren voor mensen na een beroerte mogelijk maakt. Met de subsidie kunnen we nu een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling. En wat leuk dat we dit nieuws juist vandaag horen, op de Europese dag van de Beroerte.”

Samenwerkingsverband
De regeling stimuleert samenwerking aan het borgen van het gebruik van e-health in de werkprocessen en aan het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging. Zorgaanbieder Basalt werkt samen met zorginkoper Zorg & Zekerheid en twee vertegenwoordigers van eerstelijnszorg.

Over SET
De regeling is per 1 maart open en bedoeld om de opschaling van e-health te stimuleren, zodat mensen met een chronische ziekte of een beperking, of een groot risico daarop langer thuis kunnen blijven wonen. Overweegt u ook een aanvraag voor de SET in te dienen? Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u een quickscan doen en vrijblijvend uw plan voorleggen.