SET-up

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ten ondersteuning van mensen thuis. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit ondersteuningsaanbod, genaamd SET-up. Het SET-up programma is beschikbaar voor alle partijen van innovatieclusters met gehonoreerde SET-aanvragen. De deelname is geheel kosteloos. SET-up deelnemers zijn wel uitgenodigd om actief deel te nemen aan kennisdeling. VitaValley voert het SET-up ondersteuningsprogramma uit.

Wat doen we?
De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraaggestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. Voorbeelden uit de praktijk voeden de innovatieclusters. Een belangrijk onderdeel van de SET regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en schakelen expertise in waar dat nodig is.

Hoe doen we dat?
Voor het implementeren, opschalen en structureel inbedden van e-Health toepassingen hanteren we onderstaande fasering, waarbij het proces nadrukkelijk iteratief is. Voor SET-up zijn per fase bijbehorende activiteiten opgesteld.

Toegevoegde waarde van SET-up
De toegevoegde waarde van het SET-up programma is dat het delen van kennis en het ondersteunen van de innovatieclusters een krachtige beweging creëert voor het succesvol opschalen en borgen van e-health.

“SET-up alleen zou al voldoende aanleiding moeten zijn voor zorgorganisaties om een aanvraag voor de SET te doen. De kennisuitwisseling en ondersteuning vanuit SET-up is heel krachtig. Deze ondersteuning bij implementatie leidt tot beter en sneller opschalen en borgen van waardevolle, langer thuis e-Health binnen de organisatie en het netwerk”
– Lea Bouwmeester, voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie van de Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET).

Lees meer over het programma

Figuur 1: Fasering SET-traject

SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Staatscourant op 25 januari 2019 aangekondigd om activiteiten die erop gericht zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, of een groot risico daarop, langer zelfstandig thuis te laten wonen door het opschalen én borgen van het gebruik van bestaande e-health toepassingen, te stimuleren. De organisatie ZonMw en RVO zijn aangesteld om subsidie aanvragen te beoordelen en om voortgang van projecten te monitoren. Op de site van RVO staan de voorwaarden waar een subsidie aanvraag aan moet voldoen.

Welke E-health?
Het gaat om bestaande E-health toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen en structureel gebruikt worden door minimaal 100 cliënten in Nederland, waarvan 10 cliënten door een aanbieder betrokken bij het innovatiecluster. Een lijst met goede voorbeelden van E-health toepassing staat op de website van ZonMw onder: “inspiratielijst”.
Een overzicht van gehonoreerde SET projecten is hier te vinden.

Een Quickscan doen.
De gewenste SET activiteiten zijn gericht op het op grotere schaal toepassen van e-health door het structureel inbedden in reguliere werkprocessen en het organiseren van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken. Om te beoordelen of je een solide voorstel hebt die tot een succesvolle subsidie aanvraag kan leiden, kan je een QuickScan aanvragen via RVO. Wanneer je meer vragen hebt over het aanvragen van de subsidie, kun je kijken op de Q&A pagina van ZonMw of contact zoeken met de helpdesk van RVO.

Wie zijn wij?
VitaValley voert SET-up uit. VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact. VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Partners ondersteunen de ANBI stichting VitaValley met donaties. Als ANBI stichting moeten wij voldoen de eis dat tenminste 90% van onze activiteiten het algemeen nut moet dienen.

Meer weten?
Uitgebreidere informatie over de exacte invulling van SET-up en programmering van de eerste bijeenkomsten vindt u op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pasquelle van Ruiten (pvanruiten@vitavalley.nl) of Sanne Kok (skok@vitavalley.nl) en Dorien Faber, het secretariaat: 06 300 21 330 .