Duurzame implementatie

Duurzame implementatie

Geplaatst op: 31 mei 2021

KENNISDELING || Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health. Dit geldt zowel voor de SET COVID-19 projecten als de reguliere SET innovatieclusters. Bij duurzame implementatie gaat het over het structureel inbedden in werkprocessen en het technisch, organisatorisch en financieel borgen, zodat de inzet van e-health ook na afloop van de SET-subsidie door kan blijven gaan.

Eerder publiceerden we binnen de Fasttrack Beeldschermzorg 10 tips op het gebied van financiële, organisatorische en technische duurzaamheid. In dit kennisdossier hebben we dit verder aangevuld met links naar relevante publicaties, blogs en webinars over duurzame implementatie. We beantwoorden hierbij de volgende vragen:

 1. Hoe richt ik de inbedding van de e-health toepassing technisch duurzaam in? Denk aan beheer en onderhoud, maar ook aan het voldoen aan wet- en regelgeving.
 2. Hoe zorg ik voor een structurele inbedding in reguliere werkprocessen in de organisatie? Denk hierbij aan het beschrijven van processen, maar ook aan het continue meenemen van medewerkers en cliënten of het opleiden van medewerkers en cliënten.
 3. Hoe organiseer ik op een duurzame wijze bekostiging? Denk hierbij ook aan de borging hiervan in inkoop- en contractafspraken.

Aan het einde vind je nog een aantal praktische tips en handige verwijzingen.

1. Hoe richt ik het technisch duurzaam in? Denk aan beheer en onderhoud, maar ook aan het voldoen aan wet- en regelgeving.
De technische inrichting gaat over alle aspecten die nodig zijn om de e-health toepassing te laten werken. In veel gevallen speelt de ICT afdeling hierbij een belangrijke rol. Denk hierbij aan het organiseren van het beheer, het onderhoud en de technische support. In dit praktijkvoorbeeld van Omring is vanaf het begin van het traject nagedacht over de technische inrichting en vind je praktische voorbeelden.

Daarnaast is het belangrijk dat gebruikers toegang hebben tot de e-health toepassing en weten hoe ze dit kunnen gebruiken. Hiervoor is het belangrijk dat cliënten en medewerkers toegang hebben tot de applicatie en beschikken over een geschikt device. Zorg dat er handleidingen, instructies en trainingen beschikbaar zijn voor zowel medewerkers als cliënten.

Vanuit de IGJ worden eisen gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. In 2018 hebben ze voor de inzet van het e-health het  Toetsingskader ‘inzet van e-health door zorgaanbieders’ opgesteld. Het toetsingskader vormt het uitgangspunt van het toezicht op e-health door de IGJ bij zorgaanbieders  en bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld.

Eén van de onderdelen uit het toetsingskader is informatiebeveiliging. Over dit onderwerp is vanuit SET-up de Toolkit Privacy Compliance opgesteld. Hierin wordt aan de hand van 5 stappen uitgelegd hoe je inzicht krijgt in de mogelijke risico’s en hoe je hiermee aan de slag kunt. Wil je weten of jouw leverancier voldoet aan alle noodzakelijke kwalificaties en certificaten (NEN 7510, ISO 27001, CEmarkering)?  Alle organisaties die een (onder accreditatie) verstrekt certificaat voor NEN 7510 hebben, zijn vermeld in een openbaar register.

Software kan ook vallen onder de wetgeving voor medische hulpmiddelen als deze bedoeld is voor het bijdragen aan diagnose of behandeling. Medische hulpmiddelen met een CE-markering beschikken over de juiste kwaliteitswaarborgen voor de beoogde toepassing. Vanaf 26 mei 2021 gaat is de nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) van kracht. De regels in deze nieuwe wet hebben ook gevolgen voor zorgverleners en indirect voor cliënten. In dit artikel van Vilans vind je meer informatie over wat dit betekent voor zorgaanbieders.

Tip: bekijk ook eens het ‘Kennisdocument Slimme Zorg Thuis’ . De Patiëntenfederatie heeft dit samen met de Vliegwielcoalitie en de Harteraad gepubliceerd. Hierin zijn de vier belangrijkste zaken samengevat om rekening mee te houden bij keuze en inrichting van een digitale zorg oplossing.

 

2. Hoe zorg ik voor een structurele inbedding in reguliere werkprocessen in de organisatie?
De overgang van projectorganisatie naar reguliere zorg vraagt om heldere afspraken over taken, rollen en verantwoordelijkheden. Dit vraagt betrokkenheid van verschillende afdelingen en functies, denk aan bestuur, zorg, inkoop, ICT, HR. Veel organisaties kiezen ervoor om de afspraken vast te leggen in de beschrijving van het beleid en de werkwijze en dit bijv. op te nemen in een kwaliteitshandboek. In deze blog beschrijft Vera Goldewijk, projectmanager digitalisering, hoe ze bij Sensire aan de slag zijn gegaan met duurzame implementatie van beeldzorg. Hierbij gaat ze in op randvoorwaarden en succesfactoren voor duurzame implementatie.

Naast een duidelijke structuur en afspraken is ook aandacht nodig voor de adoptie van e-health door medewerkers en cliënten. Dit blijkt in de praktijk vaak de grootste uitdaging te zijn. Hoe zorg je dat mensen de toepassing ook willen en kunnen gebruiken? Hierbij is aandacht nodig voor (digitale) vaardigheden om de toepassing te kunnen gebruiken. Maar ook voor het aanspreken van  de motivatie van medewerkers en cliënten.

Enkele SET-up deelnemers hebben hun ervaringen met dit proces gedeeld. Lees hiervoor ook:

 • Deze blog van Ine Eijdems, directeur Wijkzorg en Wijkverpleging bij De Zorgboog, over hoe zij aan de slag zijn gegaan met het motiveren van medewerkers.
 • Dit interview met Jan Peter Larsen, managing director bij NiceDay, over de implementatiestrategie en de impact op de behandeling, werkwijze en financiering.
 • Deze blog van Merlijne Sonneveld, innovatiemanager bij Amaris Zorggroep, over hoe zij 1 loket creëren voor vragen van cliënten via de Helpdesk Digitale Zorg. Dit is een samenwerking tussen  Amaris Zorggroep, Huisartsenorganisatie RHO-GO en Tergooi ziekenhuis.

Tips voor verdere verdieping: 

 • Bij het leerthema leiderschap vind je informatie, video’s en tips over sociale innovatie en verandermanagement.

 

3. Hoe organiseer ik op een duurzame wijze bekostiging? Denk hierbij ook aan de borging hiervan in inkoop- en contractafspraken.
Bij het leerthema structurele bekostiging vind je alle informatie over dit thema. We gaan daarbij in op de volgende onderwerpen:

 • De stappen die nodig zijn om te komen tot afspraken over structurele bekostiging
 • Informatie over verschillende financieringsmogelijkheden
 • Blogreeks met ervaringen van SET-up deelnemers
 • Voorbeelden van maatschappelijke business cases
 • Tips voor het evalueren en monitoren van effecten

Praktische tips en informatie over duurzame implementatie

 • Tijdens de Meet up ‘Duurzaam implementeren van e-health  van 20 mei ’21 deelden Jan-Willem Heeg (Tinybots), Roland Beerens (De Zorggroep) en Marga Bijma (GGz Praktijk) hun ervaringen en inzichten met duurzame implementatie.
  • De Zorggroep is aan de slag gegaan met de implementatie van zorgrobot Tessa. De geleerde lessen hebben ze vertaald naar een 9-stappenplan voor duurzame implementatie.
  • GGz Praktijk heeft voor de implementatie van verschillende e-health toepassingen, beeldbellen, online intake, inzet virtual reality, een eenvoudig model ontwikkeld voor duurzame implementatie. Ze zijn daarmee bij de GGz praktijk steeds samen aan de slag gegaan; probleem, plan, actie, reflectie en aanscherpen. Zo zijn de toepassingen een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de reguliere zorg. Bekijk hier de presentatie van GGz Praktijk.
 • Met de SET Visievorming e-health’ kan een aanbieder van zorg en/of ondersteuning een aanvraag indienen om een gedragen visie te ontwikkelen over hoe e-health bijdraagt aan bredere doelstellingen van de zorgaanbieder. Deze kan ook worden aangevraagd als je al een SET-project hebt. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 20.000. Kijk voor meer info en aanvragen op de website van RVO.
 • In de Kennisbank van Zorg voor Innoveren vind je meer praktische informatie over verschillende onderwerpen, zoals implementatie, financiering, wet- en regelgeving, opschaling en onderzoek. Hier vind je ook de Opschalingsgids, een digitale toolbox voor zorgvernieuwers.

Leerthema’s SET-up

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende leerthema’s:

 1. Klantgerichtheid
 2. Opleiden
 3. e-Health & Technologie
 4. Privacy & AVG
 5. Structurele bekostiging
 6. Leiderschap
 7. Duurzame implementatie
 8. Regionale samenwerking
 9. Ethiek & Digitalisering

Stuk voor stuk onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Dit proces werkt vraaggestuurd en wordt door VitaValley ondersteund, hierdoor helpen we elkaar vlotter en komen zo dichter bij het doel, namelijk het (door)ontwikkelen van innovatieve e-healthtoepas­singen die de zorg thuis ondersteunen of faciliteren. Elke maand zetten we een leerthema centraal en delen wij kennis door middel van presentaties, webinars, blogs en andere relevante content.