Contracteren van e-health… Hoe dan?

Contracteren van e-health… Hoe dan?

Geplaatst op: 27 oktober 2021

TERUGBLIK || De afgelopen maanden publiceerden we vanuit SET-up een blogreeks over contractering van e-health. Voor deze reeks interviewden we ‘tandems’ van zorgaanbieders en zorginkopers. Dat leverde mooie inzichten en praktische tips op. Hierover organiseerden we op 14 oktober jl. een interactief en goed bezocht webinar. Hieronder de samenvatting. Het hele webinar is hier terug te kijken.

 

Hoe voer ik een goed gesprek met mijn zorgverzekeraar?
Of met mijn zorgkantoor of gemeente? Immers, na afloop van de SET-subsidieperiode moeten er afspraken worden gemaakt over structurele financiering van de e-healthtoepassing. Dat is een belangrijke doelstelling van de SET.  Want zonder structurele financiering geen duurzame, grootschalige inzet van e-health. In het SET-up leernetwerk bouwden we hiervoor al een waardevol kennisdossier op; zie hiervoor het thema ‘Structurele bekostiging’ in de bibliotheek. Een belangrijke basis voor het contracteren van e-health is de wegwijzer digitale zorg van de NZa. Deze wegwijzer is ge-update voor 2022 en bevat per toepassingsgebied een duidelijk overzicht van de regels, prestaties en vergoedingen die onderdeel kunnen zijn van contracten over de inzet van digitale zorg.

 

Het wordt pas simpel als je ziet dat het complex is.

– Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc

Welke afspraken worden gemaakt?
Maar dat betekent niet dat per e-healthtoepassing specifieke afspraken gemaakt worden: 39% van de webinar deelnemers gaf aan dat de inzet van e-health onderdeel uitmaakt van het reguliere contract met de zorginkoper. Maar hoe geef je dit dan vorm? Tijdens de gesprekken met de tandems van zorgaanbieders en zorginkopers vroegen Wouter van Straaten en Lieke Boonen van Equalis hen de verschillende uitgangspunten van de contracten in kaart te brengen. Ook hieruit blijkt dat er over het algemeen integraal gecontracteerd wordt, over meerdere jaren en niet gericht op een specifieke (e-health) interventie / doelgroep combinatie. Uitgangspunt hierbij is een gezamenlijke visie. Dat vraagt om vertrouwen en voortdurende dialoog.Eén van onze uitdagingen ligt momenteel bij zorgrobot Tessa. Onze technologie ambassadeurs hadden Tessa ergens gezien en wilden er ook mee aan de slag. Het werd destijds natuurlijk volop gepromoot in de media, dus wij hadden ook het gevoel niet achter te willen blijven. Het liep vanaf het begin al moeizaam vanwege internetproblemen, waaronder Wi-Fi en signaalsterkte. Tessa staat bij een cliënt, maar zonder internetconnectie kun je er weinig mee. Ik heb geen idee of het aan ons ligt, maar dat simpele plug & play lijkt bij ons niet helemaal op te gaan…

Onze ambassadeurs waren heel enthousiast over Tessa, omdat het wordt weggezet als een sociale robot, een maatje voor eenzame ouderen. Dat schept natuurlijk bepaalde verwachtingen. Cliënten verwachten ermee te kunnen praten of de robot ergens mee naartoe te kunnen nemen. Maar zo sociaal is de robot nu ook weer niet. Achteraf hebben we misschien te snel actie ondernomen, voordat we echt wisten wat de innovatie inhield. Het is de bedoeling dat Tessa op den duur een zorgmoment vervangt en niet alleen maar leuk is voor erbij. Die casus moeten we dus ook nog steeds zien te maken.

 

Dialooggericht inkoop
Tijdens het webinar belichten we specifiek het praktijkvoorbeeld ASVZ en Drechtsteden. Het SET-project is in 2021 afgerond en heeft bijgedragen aan de aanzienlijke opschaling van blended care (waaronder beeldzorg). Financiering hiervan vindt plaats vanuit de huidige productstructuur – in de vorm van reguliere begeleiding – en bekostiging. Roeland Westra (Sociale Dienst Drechtsteden) en Reina Bakker (ASVZ) vertelden hoe de zij inzetten op dialooggerichte inkoop waarin zij met elkaar in gesprek gaan en ideeën uitwisselen over hun visie op zorg. De partijen zitten geregeld met elkaar om tafel om zaken te bespreken en samen voorstellen te ontwikkelen wat de relatie, de samenwerking en de dienstverlening bevordert. ASVZ en Drechtsteden geven een dikke 8 aan de contractafspraken. Na dit succesverhaal gaan we met de deelnemers en het panel in gesprek aan de hand van een aantal stellingen.

 

Knelpunten bij bekostiging van digitale zorg
67% van de webinar deelnemers ervaart wel degelijk knelpunten bij bekostiging en contractering van digitale zorg. In het gesprek hierover met het panel wordt vooral het belang van een goed proces en goede dialoog bij het maken van afspraken benadrukt. Het helpt hierbij om een gezamenlijk stappenplan te gebruiken zoals het Stappenplan contractering voor SET-projecten. En om de uitgangspunten van een contract samen te formuleren. Het vooraf vaststellen van de effecten van de e-healthtoepassing op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg wordt als lastig ervaren. Het is daarom van belang om dit met elkaar te bespreken en gebalanceerde afspraken te maken over de risico’s met betrekking tot de daadwerkelijke uitkomsten. Hier is veel van elkaar te leren – steeds meer (maatschappelijke) kosten-baten analyses worden gepubliceerd (zie SET-up, thema ‘Structurele bekostiging’ – Vraag 6. Welke maatschappelijke businesscases zijn beschikbaar?). Het is zeker niet nodig dat elke zorgaanbieder van scratch een eigen business case maakt voor de inzet van bijvoorbeeld een medicatiedispenser; veel is uniform en vertaalbaar naar de eigen implementatie.

 

Het wordt pas simpel als je ziet dat het complex is
De contractafspraken die uit de SET-projecten voortkomen zijn relatief eenvoudig en gericht op lange termijn samenwerking. De geïnterviewde en het panel rapporteren hier positief over. Betrokken partijen besteden veel aandacht aan de voorkant: een gezamenlijke visie en het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten voor financiering. Ook ten aanzien van de risico’s – en de afweging tussen afspraken over inzet of resultaat. Door deze complexiteit samen te ‘ontrafelen’ ontstaat vertrouwen en daarmee ruimte voor vernieuwing en voor grootschaliger inzet van e-health. Een eenvoudig contract kan een opstap zijn richting resultaatafspraken. Ondanks de relatief simpele contracten zien de partijen wel meerwaarde in contracten waarop meerdere (keten)partijen zijn aangehaakt en het toewerken naar resultaatsafspraken. Ook hier is veel van elkaar te leren en hoeven we het wiel niet allemaal zelf uit te vinden.

 

Ook een goed gesprek met je inkoper?
Wil jij ook een goed gesprek voeren met jouw financier? We bieden 3 SET-up innovatieclusters de mogelijkheid om dit met ondersteuning door Equalis te doen.

Deze ondersteuning is beschikbaar voor organisaties die een reguliere SET-aanvraag hebben gedaan. De ondersteuning bestaat uit de voorbereiding en uitvoering van een gesprek met de zorgorganisaties en betrokken financier. Hierbij maken zij gebruik van het model dat tijdens het webinar is toegelicht. Meer weten of aanmelden? Dat kan door een bericht te sturen naar setup@vitavalley.nl.