Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis | The next level

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis | The next level

Geplaatst op: 15 april 2019

Afgelopen twee jaar hebben we met de Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis-coalitie veel in beweging gebracht. Samen hebben we gewerkt aan ‘de juiste zorg op de fijnste plek’-oplossingen en de daarvoor benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties. Vitaal Thuis heeft de wind in de rug.

De overheid investeert de komende jaren 90 miljoen voor de inzet van technologie bij zorg thuis. Zorgverzekeraars zetten in op meerjarencontracten om zorg naar huis te brengen. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat de inkoop van e-health bij zorginkoop bevorderen. De IGJ heeft een toetsingskader ‘Inzet van e-Health door zorgaanbieders’ opgesteld en gaat hiermee toezien op kwaliteit en veiligheid.

Prachtige ontwikkelingen. Maar we zijn er nog niet. Het is nu juist van belang om, met elkaar, deze ambities te vertalen naar praktische oplossingen, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat is ook waar we het komende jaar op gaan inzetten: sneller en beter implementeren. 2019 is het jaar waarin we slimme zorg thuis naar ‘the next level’ brengen.

We geven gehoor aan de vraag om de diepte in te gaan en dit project-, regio- of thema-specifiek verder te verkennen. We hebben daarom een programma uitgewerkt waarin ruimte is voor deze verdieping. De kracht van de coalitie is anderzijds ook het bij elkaar brengen van de opgedane kennis en ervaring om hier vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Komend jaar ziet het programma er als volgt uit:


Werkgroep Structurele bekostiging

 • Op 23 januari, tijdens de Nationale eHealthweek, organiseerden wij in samenwerking met de Vliegwiel coalitie van de Patiëntenfederatie een masterclass over contractinnovatie. In de masterclass zijn een aantal handige instrumenten aan bod gekomen om met contractinnovatie aan de slag te gaan. Zo presenteerden wij hier ook het vernieuwde Stappenplan Contractering.
 • We beogen aankomend jaar de masterclass over contractinnovatie te herhalen in de regio. In deze setting hebben we de regionale stakeholders die nodig zijn voor het maken van de financieringsafspraken bij elkaar, oftewel “the whole system in a room”.
 • Daarnaast werken we een aantal Quick Scan SROI’s uit rondom ziekenhuiszorg thuis toepassingen. Een Quick Scan SROI geeft snel inzicht in de maatschappelijke impact en de kosten en baten per stakeholder van een zorginnovatie. De uitkomsten geven een bruikbaar beeld om te besluiten of een project wel of niet moet starten, welke stakeholders betrokken moeten worden en hoe de verandering moet worden ingericht. Zo vormt het de basis voor de dialoog over contractinnovatie. Aankomende maanden werken we aan Quick Scan SROI’s met o.a. Livio, Ziekenhuisgroep Twente, Kwintes, Tunstall en de Nierstichting.


Werkgroep Specificatie en certificering

 • De afgelopen jaren werkte deze werkgroep, met deelnemers uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, aan de Vitaal Thuis specificaties. Deze worden veel geraadpleegd en toegepast en hebben mede geleid tot een toename van de inzet van betrouwbare, bruikbare en betaalbare slimme zorg thuis. We gaan nu de specificaties doorontwikkelen tot een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria. Om zo een volgende kwaliteitsimpuls te geven aan de inzet van slimme zorg thuis.
 • Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week vond een door Vitaal Thuis, NEN, Nictiz en WDTM georganiseerde informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Doel van de bijeenkomst was om belanghebbenden te informeren en om te onderzoeken welke partijen net als de initiatiefnemers de noodzaak zien voor een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor e-Health thuis. De informatiebijeenkomst krijgt dan ook een vervolg. Op 10 april 2019 zal de eerste werkgroep plaatsvinden waarin een start wordt gemaakt met het traject. Zie hier voor informatie en inschrijven.
 • Daarnaast vervolgen we de ontwikkeling en toepassing van NTA 8055 ‘Internet in woningen en gebouwen’. Deze NTA (Nederlands Technische Afspraak) kwam mede op initiatief van Vitaal Thuis in 2018 tot stand. Met deze NTA is een belangrijke stap gezet in kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in én om de woning. De kwaliteit van internet  thuis is cruciaal voor het op grote schaal inzetten van betrouwbare, slimme zorg thuis.
 • Op 15 mei organiseren Techniek Nederland, Vitaal Thuis en andere initiatiefnemers een bijeenkomst waarin we NTA 8055 toelichten en het belang van deze NTA voor onder andere de ontwikkelingen op het gebied van slimme zorg thuis bespreken. Zie hier voor meer informatie en inschrijven.


Werkgroep Inbedding in de zorg

 • We werken een aantal implementaties van ziekenhuiszorg thuis toepassingen gedetailleerd uit. Wat is nodig, wie zijn betrokken, waar loop je tegenaan, wat moet je anders inrichten in het proces en hoe kun je dit in de keten en met elkaar oplossen?
  Voor de verdiepingstrajecten werken we samen aan o.a.:

  • COPD in Beeld – NAAST
  • Thuisdialyse – Nierstichting
  • Telebegeleiding Hartfalen – Vliegwiel
 • Eén van de obstakels in het opschalen van het gebruik van eHealth of technologie  toepassingen blijft de adoptie door de zorgprofessional en/of eindgebruiker. Wat kun je doen om de inbreng van het gebruikersperspectief goed te borgen? Gecombineerd met de coalitiebijeenkomst op 6 juni zullen we dit thema verder uitdiepen.


Relatie tot SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma dat door VitaValley wordt uitgevoerd: SET-up. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Alhoewel SET niet primair op ziekenhuiszorg thuis is gericht zit er veel synergie met Vitaal Thuis. Daarom verbinden we SET-up met Vitaal Thuis. De kennis en producten vanuit Vitaal Thuis worden ingebracht in SET-up en vice versa. Uiteindelijk doel: Grootschalige inzet van e-health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.


Geplande bijeenkomsten

 • 10 april 13:00-15:30, NEN, Delft: Kick-off Keurmerk Slimme Zorg Thuis. Zie hier voor informatie en inschrijven.
 • 15 mei 13:00-18:00, KPN, Hilversum: Bijeenkomst over toepassing, nut en noodzaak van NTA 8055 – Internet in woningen en gebouwen. Zie hier voor meer informatie en inschrijven.
 • Donderdag 6 juni 13.30 – 17.30, VitaValley, Ede: Vitaal Thuis coalitiebijeenkomst en verdieping op het thema “e-Health voor zorgprofessionals”
 • Donderdag 21 november, VitaValley, Ede: 13.30 – 17.30: Vitaal Thuis coalitiebijeenkomst