Nieuw programma: Vitale Gegevens

Nieuw programma: Vitale Gegevens

Geplaatst op: 30 oktober 2018

De beschikbaarheid van informatie over gezondheid, van én voor de burger, cliënt of patiënt, draagt bij aan betere leefstijl en gezondheid, betere zorg en aan beheersing van de zorgkosten. Echter, de brede beschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor iedereen komt niet vanzelf van de grond. Alleen samen lukt het om het potentieel van persoonlijke gezondheidsdata te ontginnen. Hiervoor is een landelijke learning community of practice nodig. VitaValley start daarom in 2019 het programma Vitale Gegevens.

Ons doel?

Beschikbaarheid van eigen gezondheidsgegevens voor iedereen. Voor betere gezondheid, betere zorg en beheersing van de kosten.

Waarmee?

Door het beschikbaar maken van gezondheidsgegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) zodanig dat de gebruiker (burger en professional) er effectief mee kan omgaan.

Hoe?

We richten een landelijke learning community of practice in. Dit is een open, non-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking gericht op het creëren van zo veel mogelijk maatschappelijke impact. Deze Vitale Gegevens coalitie gaat op een adequate manier Persoonlijke Gezondheids Omgevingen in diverse regio’s implementeren. We gaan uit van bestaande samenwerkingsver-banden van (zorg-)organisaties die samen hun cliënten een PGO aan willen bieden. Deze PGO’s voldoen bij voorkeur aan de nationale MedMij-criteria en het implementatieproces is voorzien van een realistische aanpak.

Top down en bottum up

Overheid, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties zijn de samenwerking aangegaan en hebben binnen het zogenaamde ‘MedMij’-programma een afsprakenstelsel ontwikkeld voor veilige, efficiënte en bruikbare gegevensuitwisseling tussen burger en zorgverlener. De Algemene Verordening Gege-vensbescherming (AVG) verplicht dienstverleners in de zorg namelijk tot het op verzoek digitaal beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie. Het realiseren van een adequate gegevensuitwisse-ling tussen meerdere partijen op regionaal niveau is daarvoor noodzakelijk, maar zeker niet een-voudig te realiseren. Onderscheiden spelers in de regio hebben verschillende visies en verschillende belangen.

Alleen door te investeren in samenwerking komen we de vrijblijvendheid en versnippering voorbij. En komen we tot echte impact met gezondheidsgegevens voor iedereen. We zullen ongetwijfeld knelpunten op het niveau van wet- en regelgeving tegenkomen die alleen op landelijk niveau zijn op te lossen. Deze moeten dus ook op dat niveau geadresseerd worden, bijvoorbeeld bij de centrale en decentrale overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren. ANBI-stichting VitaValley heeft jaren-lange ervaring met het smeden van samenwerkingscoalities, kennisuitwisseling in learning com-munities of practice, en het realiseren van contractinnovatie. Wij beschikken daartoe over de exper-tise, innovatieve capaciteiten en het relevante netwerk.