Overbehandeling is een serieus probleem. De maatschappelijke discussie erover bevestigt dat. Als lid van de coalitie ‘Zorg rond het levenseinde’ is VitaValley actief betrokken bij het overleg met zorginstellingen om het onnodig vergroten of verlengen van het lijden van kwetsbare ouderen terug te dringen.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Overbehandeling centraal

VitaValley heeft een studie verricht naar het overbehandelen van kwetsbare ouderen. Deze studie, die gebaseerd is op een groot aantal casussen, heeft een ethisch kader ontwikkeld om de vragen rond overbehandeling van te voren aan de orde te stellen. Deze studie heeft geresulteerd in de publicatie ‘Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’.

Fase2

Coalitievorming

Resultaten verwerkt tot brochure

Er is een coalitie gevormd met een aantal partners uit de Christelijke Zorg om de resultaten van de studie ‘Over(-)behandelen’ te implementeren in de V&V-sector. Deze coalitie heeft geleid tot de brochure ‘Zorg rond het levenseinde’. Het is niet gelukt om met deze coalitie tot implementatie te komen.

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

Resultaten na publicatie

Na het verschijnen van de publicatie Over(-)behandelen heeft de KNMG een werkgroep opgericht om deze problematiek te adresseren. Dit heeft geleid tot de publicatie Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase. Tevens heeft VitaValley er mede aan bijgedragen dat in het meerjarenprogramma Palliatieve zorg 50 % van de gelden voor implementatie besteed moesten worden.

Over(-)behandelen

Ouderen worden in de laatste levensfase te lang doorbehandeld. In de afgelopen jaren hebben verschillende artsen, geriaters en hoogleraren de noodklok geluid over de zorg voor kwetsbare ouderen.

De auteurs laten op basis van meer dan vijfentwintig casussen zien dat overbehandeling in de meeste gevallen leidt tot het vergroten en/of verlengen van het lijden van de kwetsbare oudere. Op basis van de principes van Beauchamp en Childress geven zij een kader om van tevoren te bepalen of er sprake kan zijn van overbehandeling. Ook bespreken ze een groot aantal dilemma’s en laten zien hoe daarmee omgegaan kan worden. Deze manier van werken leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast zal toepassing naar verwachting ook leiden tot een vermindering van de kosten.

‘Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’ is bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, (huis)artsen, paramedici, hbo-verpleegkundigen, beleidsmakers, raden van bestuur in de zorg en voor iedereen die in zijn nabije omgeving te maken heeft met de zorg voor kwetsbare ouderen.

Dr. Theo Boer is wetenschappelijk medewerker aan de Protestants Theologische Universiteit. Prof.dr. Maarten J. Verkerk is bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Dr. Dirk-Jan Bakker was medisch directeur van het Amsterdams Medisch Centrum. Prof.dr. Maarten J. Verkerk en Dr. Dirk-Jan Bakker zijn beiden lid van de Raad van Bestuur van VitaValley.

‘Deze studie biedt de zorgverlener handvatten om de morele problemen rond de zorg voor kwetsbare ouderen aan te pakken en er met andere zorgverleners het gesprek over aan te gaan. Daarom raad ik deze waardevolle studie van harte bij u aan.’
Rutger Jan van der Gaag, voorzitter artsenfederatie KNMG

Publicatiedatum: 1st druk, september 2013
Auteurs: Theo Boer, Maarten Verkerk, Dirk jan Bakker
Kosten: € 17.95 (E-book € 14,49)
ISBN: 9789035235922
Zachte kaft

U dit boek bestellen via Reed Business Education


 +

Overig