Het programma Vitaal Leven is gericht op het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is een fundamentele transitie in het zorgstelsel van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Met de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijk preventie via e-health’ beloven deelnemers zich in te zetten om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor iedereen. Een van de concrete doelen uit de health deal is dat in 2020 10% van Nederland e-health heeft gebruikt voor persoonlijke preventie.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Stimuleren gezondheid

E-health instrumenten kunnen mensen op een leuke en effectieve manier stimuleren om met hun gezondheid bezig te zijn. Met informatie over de eigen gezondheid worden zelfregie en zelfredzaamheid bevorderd, wat leidt tot gezond gedrag. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen.

Toegankelijk maken van e-health instrumenten

Ondanks de mogelijkheden die e-health instrumenten hebben, zijn ze nog niet toegankelijk voor alle Nederlanders. Er zijn een aantal knelpunten. Allereerst de kwaliteit en betrouwbaarheid van healthchecks, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking. Ten tweede de financiering ervan, zodat de instrumenten voor alle Nederlanders beschikbaar zijn. Is het de overheid, de zorgverzekeraar, de werkgever of de consument die hiervoor dient te betalen? En als derde de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Fase2

Coalitievorming

Ondertekening 14 partijen

Op 15 maart 2018 tekenden we met 14 partijen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. De ondertekening vond plaats tijdens het Health Valley Event in Nijmegen.

Deelnemende partijen: Ministeries van VWS en EZK, Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Menzis Beheer, Nederlandse Hartstichting, Stichting Diabetes Fonds, Stichting Longfonds, Nierstichting Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, NIPED Prevention B.V., Nederlandse Public Health Federatie, Stichting Institute for Positive Health, Stichting VitaValley (programmadirectie).
Na de ondertekening zijn ook gemeente Utrecht en KBO-PCOB toegetreden tot de Health Deal.

Op deze pagina kunt u de Health Deal downloaden, de ondertekening bekijken en meer informatie vinden over wat Health Deals inhouden.

Fase3

Implementatie en opschaling

Overwinnen knelpunten

Bij de implementatie van e-health voor persoonlijke preventie zien we verschillende knelpunten. Om deze knelpunten te overwinnen moeten we gezamenlijk een oplossing vinden. Ieder voor zich is geen optie. Te veel initiatieven, proeven en pilots hebben geen duurzaam perspectief en de kennisuitwisseling is beperkt. Hiermee gaat veel tijd, energie en (publiek) geld verloren.

Voor het realiseren van de ambities van het deelproject ‘Verminderen gezondheidsverschillen’ sluiten we aan bij een brede landelijke coalitie onder de noemer Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ en werken we dit uit in de Werkgroep Implementatiestrategieën.

We starten met de ontwikkeling en inzet van de Persoonlijke Gezondheidscheck van NIPED, een eHealth tool die zich qua continuïteit, wetenschappelijke benadering en draagvlak onderscheidt van andere tools. NHG, LHV, Hartstichting, Longfonds, Nierstichting, Diabetesfonds, GGD GHOR Nederland en NVA werken met NIPED samen in de beweging Heel Nederland Gezonder.

Voortgang

Om de voortgang van de Health Deal in beeld te brengen is een monitor opgesteld. Het betreft een eerste opzet dat op basis van de exacte invulling van de Health Deal nog kan wijzigen. De monitor zal regelmatig worden geactualiseerd.

Interessante links en downloads

Documenten
Concept Stimulering gezondheid achterstandsgroepen
Infographic
Monitor Health Deal juni 2018
Fase4

Borging

 +

Overig