In het sociaal domein is ‘Blended Care’ een relatief nieuw begrip. Het is een methode waarbij zorgverlening wordt uitgebreid met online interventies. Dit levert kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing op. Om Blended Care verder te verspreiden, was behoefte aan het inzichtelijk maken van de werkzame principes van Blended Care. VitaValley heeft daarom vanuit haar onafhankelijke positie als zorginnovatie netwerk een SROI-analyse uit laten voeren. Deze gaat over de ontwikkeling van Blended Care in de breedste zin.
Dit project is afgerond in 2016.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Inzichtelijk maken werkzame principes

Om Blended Care verder te verspreiden, was behoefte aan het inzichtelijk maken van de werkzame principes van Blended Care. VitaValley heeft daarom vanuit haar onafhankelijke positie als zorginnovatie netwerk een SROI-analyse uit laten voeren. Deze gaat over de ontwikkeling van Blended Care in de breedste zin.

Fase2

Coalitievorming

Maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk

De SROI-analyse is uitgevoerd door Vital Innovators, met input van het bestuur van de Coöperatie I-Kracht, haar leden en verschillende andere stakeholders. Middels deze SROI-analyse zijn de maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht. Dit draagt bij aan de verdere verspreiding van Blended Care binnen het sociaal domein.

Deze SROI analyse is tot stand gekomen met medewerking van: VGZ, GGzE, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Veldhoven, Lumens, Kwadraad, SGZ, Spinn, Traverse, IMW Tilburg, Tinten Welzijn, MJD, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Stichting Welzijn Delfzijl, Juvans, Xtra, Noordermaat, Het Olde Ambt & Vivenz.

Fase3

Implementatie en opschaling

Persbericht Blended Care

Aantoonbaar rendement door Blended Care aanpak in Zorg en Welzijn
Kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en productiviteitsverhoging door online interventies in zorgaanpak

EDE, 25 april 2016 – Onderzoek van VitaValley in samenwerking met Coöperatie I-Kracht en Vital Innovators toont aan dat de ‘Blended Care’ methode waarbij zorgverlening wordt uitgebreid met online interventies kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing oplevert. De digitale hulpomgeving als aanvulling op reguliere face-to-face gesprekken wint in populariteit maar nog niet eerder zijn de voordelen van deze aanpak in cijfers aangetoond. Uit de Social Return on Investment (SROI)-analyse die werd uitgevoerd blijkt nu dat zowel de gebruikers (mensen met een zorgprobleem) als zorgprofessionals, welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers baat hebben bij deze aanpak. De initiatiefnemers pleiten ervoor dat deze digitalisering een sleutelrol speelt in de transformatie van de zorgsector waarbij de burger zelf steeds meer de regie pakt.

Impact van Blended Care
Uit de SROI-analyse blijkt een ratio van 2,2 wat betekent dat de investering zich met deze factor terugverdient aan maatschappelijke baten in gemiddeld vijf jaar. De opbrengsten zijn het grootst voor cliënten, zorgverleners, gemeenten en werkgevers. Gebruikers van Blended Care trekken eerder aan de bel met een zorgprobleem en komen niet direct in een ‘officieel’ zorgtraject. Zo geeft 40% van de mensen uit het onderzoek aan dat ze de hulpvraag niet gesteld zouden hebben buiten de anonimiteit die de hulpomgeving van Blended Care biedt. Ook zorgverzekeraars en gemeenten hebben baat bij de aanpak. Doordat mensen in een vroeg stadium hulp vragen wordt doorstroming naar tweedelijns zorgverlening in veel gevallen voorkomen. Een voorbeeld zijn de huisartsconsulten waarvan 60% van psychische of psychosociale aard zijn. Zowel de cliënt als de zorgverlening hebben hier baat bij laagdrempelige digitale hulp.

Uitdaging
Dik Hermans, bestuurslid VitaValley, is ervan overtuigd dat met Blended Care enorme winst valt te behalen. “We kunnen mensen sneller helpen en kosten besparen. De resultaten van dit onderzoek tonen de kracht van Blended Care. We hopen hiermee de dialoog over investeren in Blended Care naar een hoger niveau te tillen en echt in gesprek te gaan met stakeholders over de realisatie hiervan. Zorgverzekeraars zijn al enthousiast en zien SROI gelukkig steeds vaker als een legitieme businesscase.” Rob Snoeren van Coöperatie I-Kracht hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek de drempelvrees voor zorgprofessionals weghaalt om te innoveren: “Binnen de zorg blijft menselijk contact belangrijk, daarom is deze gecombineerde aanpak juist zo uniek.”

Over Blended Care
Bij Blended Care is de burger eigenaar van zijn eigen ondersteuningstraject, bijgestaan door een zorgprofessional. Deze eigen digitale hulpomgeving maakt het mogelijk om problemen eerder te adresseren en vereenvoudigt de communicatie en gegevensuitwisseling tussen meerdere betrokkenen rondom de cliënt (sociaal netwerk, vrijwilligers en/of professionals). Bovendien is het makkelijk toegankelijk: de digitale hulpomgeving is altijd bereikbaar en er kan anonieme communicatie plaatsvinden. Op deze manier kan ook hulp geboden worden aan nieuwe doelgroepen. “Ik kwam via de online hulpverlening in contact met een jongere, die een relatief eenvoudige vraag had, maar die voor hem heel belangrijk was”, aldus zorgprofessional Henri van Beek van Lumens die normaal met volwassenen en ouderen werkt. “Zonder Blended Care had ik deze jongeman niet kunnen helpen.”

Initiatiefnemers
Deze SROI-analyse is een initiatief van VitaValley, Coöperatie I-Kracht en Vital Innovators en werd opgesteld met medewerking van: VGZ, GGzE, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Veldhoven, SGZ (Samenwerkende 1e lijn), Kwadraad, Lumens, Spinn, Traverse, IMW Tilburg, Tinten Welzijn, MJD, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Stichting Welzijn Delfzijl, Juvans, Xtra, Noordermaat, Het Olde Ambt en Vivenz.

Fase4

Borging

Resultaten SROI

We zien dat Blended Care in het sociaal domein een maatschappelijke impact realiseert met een ratio van 2,2. Dat betekent dat gemiddeld over vijf jaar, de investeringen zich 2,2 keer dit bedrag aan maatschappelijke baten opleveren. Deze SROI laat dus zien dat Blended Care positieve uitkomsten heeft voor de verschillende stakeholders.

Meer weten? Het hele rapport vindt u op deze pagina.


 +

Overig