eHealth wint aan populariteit en kan bijdragen aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. De technische mogelijkheden zijn beschikbaar, maar de implementatie blijft daarbij achter. In opdracht van de voormalige Regieraad Kwaliteit van Zorg (inmiddels opgegaan in het Zorginstituut Nederland) hebben VitaValley en Vital Innovators onderzocht hoe eHealth een plek kan krijgen in de richtlijnen voor verantwoorde zorg.
Dit project is afgerond in 2013.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Opname van eHealth in richtlijnen

We voerden een praktijkverkenning uit naar de richtlijnen voor drie aandoeningen: borstkanker, depressie en chronische nierschade.
Vanuit de praktijkverkenning concluderen we dat opname van eHealth in de richtlijnen goed mogelijk is. Hoewel het medisch handelen vaak centraal staat in de richtlijnen, is er ook aandacht voor de manier van zorgverlening. De mogelijkheid om hierbij suggesties te doen voor de toepassing van eHealth wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Bestaande mogelijkheden moeten daarom beter onder de aandacht worden gebracht.

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Eindrapportage

Het eindrapport ‘E-health in de richtlijnen’ (in maart 2013 gepubliceerd) beschrijft op welke manier je toepassingen van e-health in de richtlijnen kunt opnemen. Aan de hand van een studie van drie uiteenlopende casussen (chronische nierschade, depressie en borstkanker) zijn aanbevelingen geformuleerd voor het opstellen van richtlijnen, zorg- en informatiestandaarden in Nederland.

Fase4

Borging

Aanbevelingen uit het rapport

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport:

– Geef e-health een plek in de richtlijnen, zowel bij het ‘wat’ als het ‘hoe’.
– Neem geen individuele e-health toepassingen op in richtlijnen en verwijs niet productspecifiek.
– Let in de richtlijnen op de doelmatigheid van e-health.
– Stel een module op voor e-health als product bij onderliggende richtlijnen en zorgstandaarden.
– Sluit aan bij bestaande initiatieven voor het waarderen en beoordelen van e-health.
– Zorg voor verbinding tussen richtlijnen, zorgstandaarden en informatiestandaarden.

De uitwerking van deze aanbevelingen kan deels binnen het Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland plaatsvinden. Een toelichting op deze aanbevelingen is te vinden in het eindrapport ‘E-health in de richtlijnen’.


 +

Overig