De coalitie eHealth in de GGZ is opgestart om de kwaliteit van leven van burgers met een psychiatrisch ziektebeeld te verbeteren.

Dit project is afgerond.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Verbeteren van de GGz door data

In 2016 is door VitaValley een startbijeenkomst georganiseerd over het thema ‘eHealth, big data & selfmonitoring’. De aanleiding voor deze bijeenkomst was het idee dat het gebruik van beschikbare (data) en het zelf verrichten van metingen (selfmonitoring) de kwaliteit van de GGz-zorg sterk zou kunnen verbeteren. Bij data kan gedacht worden aan informatie uit medische dossiers en verschillende medische databanken, maar ook aan data van bijvoorbeeld sociale media. Ook nemen de mogelijkheden voor selfmonitoring toe via onder andere activity- en sleep tracking.

Op basis van de input uit de startbijeenkomst is een visiedocument opgesteld. In de tweede helft van 2016 is gewerkt aan het werven van deelnemers aan de coalitie. In het voorjaar 2017 heeft een workshop plaatsgevonden met een groot aantal partijen om het project vorm te geven en de activiteiten te bepalen. Op basis van deze bijeenkomst is geprobeerd om een coalitie te vormen om het gebruik van bestaande applicaties op dit gebied te bevorderen en de ontwikkeling van nieuwe applicaties te stimuleren. Het aantal deelnemers dat wilde deelnemen aan deze coalitie bleek te klein om een doorbraak te kunnen realiseren.

Naar een persoonlijke en doeltreffende GGZ – doorbraak door zelfmonitoring en big data

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is sterk in beweging. Aan de stormachtige groei van de uitgaven is een abrupt einde gekomen: de sector krijgt forse bezuinigingen te verwerken. De ambulantisering en de invoering van de basisggz heeft geleid tot grote veranderingen in de sector. De roep om vernieuwing in de ggz klinkt steeds luider.

GGZ-op-maat door slimme technologie

Tegelijkertijd zien we een nieuwe generatie digitale zorg ontstaan, die uitgaat van ‘zelfmonitoring’ en ‘big data’, waarmee behandelingen meer toegespitst kunnen worden op het individu en daarmee doeltreffender zijn. Slimme monitoring van onze leefstijl met behulp van apps, sensoren in onze smartphones, en het meten van gezondheid en gedrag met behulp van een nieuwe generatie sensoren die op het lichaam worden gedragen (wearables), kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de huidige ggz-zorg. Een randvoorwaarde is dat we al deze data op een intelligente manier met elkaar kunnen verbinden, kunnen ‘vertalen’ in betekenisvolle informatie en vervolgens kunnen gebruiken in de behandeling.

Expert meeting

Er zijn in Nederland veelbelovende praktijkvoorbeelden van zelfmonitoring en big data die ons helpen om een beeld te vormen van de mogelijkheden van een meer persoonlijke ggz. De eerste contouren van een ‘ggz op maat’ lijken zichtbaar te worden. Op 16 juni 2016 organiseerde VitaValley in Ede een bijeenkomst met deskundigen uit het veld over deze ontwikkeling, met als titel ‘Naar een persoonlijke ggz met zelfmonitoring en big data’. Er was een grote belangstelling voor deelname. Na afloop gaven deelnemers aan zeer geïnspireerd te zijn door de sprekers en de discussies. De conclusie is dat het onderwerp leeft en dat de verwachtingen hooggespannen zijn.

Samenwerken essentieel

De toepassing van zelfmonitoring en big data staat nog in de kinderschoenen. Het aantal zorgorganisaties dat gestructureerd en met beleid big data en zelfmonitoring inzet is klein. Het delen van data gebeurt nog zeer beperkt en ook het delen van kennis over de ontwikkelingen is schaars.Een tweede aspect dat naar voren komt is het gebrek aan financiële middelen voor innovatieprojecten.
Het is als individuele zorgorganisatie lastig om de sprong in het diepe te wagen.
Om die reden geven partijen aan te willen samenwerken en zowel kennis als middelen te delen.Er is optimisme over de kansen en de uitdaging deze innovaties in de zorgpraktijk te laten landen.

Visiedocument

Het visiedocument ‘Een persoonlijke en doeltreffende ggz- doorbraak door zelfmonitoring en big data’ geeft een introductie op de context, inhoud en mogelijkheden van een persoonlijke ggz. Het bevat een verslag van de expertmeeting over dit onderwerp en een overzicht van de belangrijkste kennisvragen en randvoorwaarden voor implementatie. Ten slotte wordt een voorstel gedaan voor het oprichten van een coalitie ‘zelfmonitoring en big data in de ggz’. De gedachte achter dit voorstel is, dat innoveren bij voorkeur in een breed samengesteld samenwerkingsverband moet gebeuren, waardoor we versnippering kunnen voorkomen én voldoende kritische massa kunnen ontwikkelen. VitaValley wil als een innovatienetwerk in de zorg deze coalitie ondersteunen om concrete resultaten te bereiken en nodigt partijen uit om aan te sluiten en gezamenlijk in het middelpunt te staan van deze ontwikkelingen.

Visiedocument

Fase2

Coalitievorming

Verkenning

VitaValley heeft geïnventariseerd welke partijen bereid waren om met inzet van tijd, mensen en middelen te bouwen aan de coalitie ‘eHealth, Big Data en selfmonitoring in de GGz’. Het aantal partijen dat wilde deelnemen bleek helaas te klein om doorbraken te kunnen realiseren. Daarmee heeft VitaValley besloten om niet verder te investeren in dit thema.

Ondanks dat de coalitie niet tot stand is gekomen hebben we een aantal mooie resultaten geboekt. Zo is er een visiedocument tot stand gekomen dat inmiddels in verschillende andere publicaties is gebruikt. Er is een artikel op Smarthealth.nl en in het tijdschrift voor positieve psychologie verschenen. Daarnaast hebben we een succesvol congres georganiseerd en vier werksessies voor geïnteresseerden.

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig