Het project Applied Gaming heeft als doel het stimuleren van bewegen onder ouderen in een intramurale setting. Het gaat hierbij om bewoners van verpleeghuizen en mensen die naar een dagbesteding gaan.
Dit project is afgerond in 2016.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Met bewegingsgames gemotiveerd werken aan vitaliteit en gezondheid

Bewegingsgames maken het leuk om langer en intensiever te bewegen. Ook voor veel ouderen zijn bewegingsgames veel motiverender dan traditionele oefeningen. Met andere woorden: bewegingsgames helpen ouderen om aan hun vitaliteit te werken. Bij aanvang van dit project was het idee dat er beduidend minder persoonlijke begeleiding nodig zou zijn. Deze persoonlijke begeleiding blijkt uiteindelijk nog steeds nodig. Wel is een positieve invloed op de vitaliteit aangetoond, met name op het gebied van het leefplezier van de deelnemers.

Video test

Hieronder een test met ge-embed-de video.

Whitepaper Let’s Play

Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games

Op 30 september 2014 presenteerde de coalitie Applied Gaming for Healthy Aging de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte termijn. Om daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren is opschaling van belang. We roepen daarom ouderen(organisaties), gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties op om vooral aan de slag te gaan met bewegingsgames. Daarnaast vragen we de gamesector en investeerders het aanbod kwalitatief te verbeteren en verder uit te breiden.

De markt van bewegingsgames voor ouderen staat nog in de kinderschoenen. De whitepaper ‘Let’s Play’ laat echter zien dat bewegingsgames veel mogelijkheden en kansen bieden voor de preventieve ouderenzorg. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat games met een licht tot matige intensiteit in een relatief korte periode al positieve fysieke effecten hebben. Tegelijkertijd is het nodig het aanbod van bewegingsgames te verbeteren. Er worden tien aanbevelingen gedaan om te komen tot bewegingsgames die goed aansluiten bij de oudere doelgroep en deze specifieke markt. Tevens beveelt het whitepaper aan om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten van applied games voor ouderen.

De whitepaper is geschreven door TNO en VitaValley in samenwerking met de leden van de coalitie. De whitepaper bundelt de beschikbare wetenschappelijke inzichten, evaluaties en praktijkervaringen vanuit de coalitie.

Whitepaper Let’s Play – Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games

Whitepaper Let’s Play – The deployment of applied gaming to encourage the elderly to excercise (ENG)

Fase2

Coalitievorming

Coalitie Applied Gaming

Bij deze coalitie zijn betrokken: Actiz, ANBO, Carintreggeland, Embedded Fitness, Ellis in Wonderland, Hilverzorg, Lentis, Menzis, QLVR, Qwiek, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Vital Innovators, VitaValley, VU medisch centrum, Warande, en ZuidOostZorg. Bij het selecteren van de coalitiepartners hebben we gezocht naar een combinatie van zorginstellingen, kennisinstituten en leveranciers van bewegingsgames.

Binnen de coalitie is samengewerkt om de betrokken sectoren te helpen om de mogelijkheden van bewegingsgames te benutten waardoor de vraag toeneemt en het aanbod passender, diverser en goedkoper kan worden. We doen dit onder meer via kennisoverdracht en een learning community, in combinatie met implementatieonderzoek en -begeleiding.

Fase3

Implementatie en opschaling

Aan de slag in de zorg

Tijdens deze fase van het project werden beweeggames geïmplementeerd bij zeven verpleeghuizen en twee GGZ instellingen. Belangrijk in deze fase was – naast het implementeren in de praktijk – kennisoverdracht en -deling in een learning community in combinatie met implementatieonderzoek en -begeleiding.

Deze fase heeft geleid tot een aantal geleerde lessen over implementatie en opschaling. We hebben voor de lokale implementaties gebruik gemaakt van de implementatieleidraad uit de whitepaper ‘Let’s Play’. Parallel hieraan heeft TNO in opdracht van VitaValley bij de negen instellingen implementatieonderzoek gedaan. De belangrijkste conclusie hierbij is dat de beweeggames voor alle betrokkenen (de ouderen, de mantelzorgers, familie, verzorgenden en verplegenden) het welbevinden verhoogt.

Fase4

Borging

Vervolgonderzoek bewegingsgames

Het aanbod van bewegingsgames dat goed aansluit op ouderen is nog beperkt in Nederland. Daarom dagen wij de gamesector uit om het aanbod te verbeteren. Ook roepen we zorgaanbieders en gemeenten op om alvast aan de slag te gaan met beschikbare bewegingsgames. Daar helpen we graag bij. Bijvoorbeeld met de gratis whitepaper ‘Let’s Play’. Daarin staan onderzoeksresultaten en praktische tips voor implementatie en doorontwikkeling.

Er blijft in 2017 behoefte aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bewegingsgames. In 2017 neemt VitaValley om deze reden deel aan de klankbordgroep van het onderzoek van het VU Medisch Centrum ‘Exergaming for the Interdisciplinary Network for Dementia Using Current Technology (INDUCT)’. Daarnaast wordt VitaValley regelmatig gevraagd om haar kennis te delen bij de opschaling van toegepaste games, zoals de schaatsgame van ‘Imdi SPRINT’.


 +

Overig