ANBI-Status
Stichting VitaValley heeft bij de Belastingdienst per 1 januari 2016 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

Officiële naam
Stichting VitaValley

KvK
09147953

RSIN
814424387

Contactgegevens
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
0318 – 65 77 15
info@vitavalley.nl
www.vitavalley.nl

Doelstelling
VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact.
VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan
Ons hoger doel: Wij verbeteren de gezondheidszorg en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid.
Ons gewaagd doel: In 2022 is er in de doelgroepen waar VitaValley zich op richt 20% minder beroep op professionele dienstverlening in zorg en welzijn en is er hierdoor meer ruimte voor zinnige zorg. Daarnaast zal 50% van de mensen met beperkingen gebruik maken van e-health-toepassingen. De tevredenheid over de dienstverlening is vergroot en de kosten zijn gestabiliseerd.
Onze kernkwaliteiten: VitaValley is een onafhankelijke netwerkorganisatie met een focus op implementatie. We selecteren programma’s met een hoge maatschappelijke impact en opereren op landelijk niveau. We koppelen onze programma’s aan reeds bestaande initiatieven en kiezen voor regionale uitvoering. We smeden brede samenwerkingscoalities. We agenderen en realiseren noodzakelijke veranderingen op systeemniveau in samenwerking met belanghouders.
Onze kernwaarde: Het draait om mensen!
Zie voor meer informatie het VitaValley meerjarenplan 2018-2021.

Bestuurssamenstelling per 1 maart 2018

Dik Hermans, bestuurder
Maarten Ploeg, bestuurder
Pim Ketelaar, bestuurder

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van VitaValley. De bestuurders zijn ook inhoudelijk verantwoordelijk voor de VitaValley programma’s in de rol van programmadirecteur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Michel van Schaik, voorzitter Raad van Toezicht a.i

De Raad van Toezicht en het bestuur van VitaValley hebben het beloningsbeleid van bestuur en medewerkers van VitaValley laten benchmarken. Op basis hiervan is vastgesteld dat de BBRA-schalen van de overheid leidend zijn voor de salarissen van het bestuur en medewerkers. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Jaarverslagen
Jaarlijks rapporteren wij over onze activiteiten, resultaten en impact in een sociaal en financieel jaarverslag. Hieronder vindt u de jaarverslagen vanaf 2010.

VitaValley, jaarverslag 2018
VitaValley jaarverslag 2017
VitaValley jaarverslag 2016
VitaValley jaarverslag 2015
VitaValley jaarverslag 2014
VitaValley jaarverslag 2013
VitaValley jaarverslag 2012
VitaValley jaarverslag 2011
VitaValley jaarverslag 2010

Meerjarenplan VitaValley 2018-2021