Fasttrack Beeldschermzorg

Het ‘Stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg’ dient om organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij de het doen van een aanvraag voor de SET COVID-19 2.0, de verdere implementatie van beeldschermzorg en mogelijk andere e‑health oplossingen die digitale zorg mogelijk maken.

Door het delen en ontwikkelen van kennis en tools die onder andere voortkomen uit onze leernetwerken, maar ook zijn verzameld in het werkveld, werken we aan een snellere en betere implementatie. Zo bouwen we samen aan de juiste digitale zorg op de juiste plek en met de juiste middelen. Bruikbaar, betaalbaar en betrouwbaar, nu en in de toekomst!

Let op: geen van de stappen, adviezen, tools of informatie geven garantie voor bijvoorbeeld een toekenning van de subsidie. De inhoud van elk onderdeel is voortdurend in ontwikkeling; mocht je hier willen aanvullen om te ondersteunen bij goede, toekomstbestendige implementatie van beeldschermzorg, mail je suggestie(s) dan naar setup@vitavalley.nl .

Hieronder vind je de 10 stappen uitgewerkt. Elk van de stappen is uitklapbaar en geeft zo een verdieping met tips, links en tools. De Fasttrack updaten we regelmatig, dus houdt deze site goed in de gaten!

STAP 1 - ALGEMEEN - deze stap geeft informatie over de subsidieregelingen van de Reguliere SET, SET visievorming e-health, SET COVID-19 1.0 en SET COVID-19 2.0 en de rol van de verschillende betrokken organisaties.

a. De diverse regelingen: Reguliere SET, SET visievorming e-health, SET COVID-19 1.0 en 2.0

Reguliere SET
Vanuit het ministerie is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis, is in januari 2019 in de Staatscourant aangekondigd om de activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van eHealth toepassingen, die ondersteuning of zorg thuis faciliteren, te stimuleren.
In september 2019 is er besloten tot uitbreiding van de subsidiabele kosten.
In februari 2020 is er sprake van een verruiming van de regeling.
Op de site van RVO lees je alle noodzakelijke informatie over SET-regeling .

SET visievorming e-health
Voor het ontwikkelen van een gedragen visie over hoe eHealth bijdraagt aan bredere doelstellingen van de zorgaanbieder, kan deze aanbieder van zorg en/of ondersteuning een SET visievorming e-health-aanvraag indienen. Op de site van RVO lees je wat de voorwaarden zijn van SET visievorming e-health.

SET COVID-19 1.0
Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Deze regeling is gesloten. Uitgebreide informatie vindt u hier.

SET COVID-19 2.0
Op 3 juli 2020 kwam een nieuw persbericht vanuit VWS. Het betreft een regeling waarbij 77 miljoen geïnvesteerd wordt in de digitalisering van de zorg met name voor VVT, GGZ en eerstelijns huisartsen­zorg. Het bedrag dat kan worden aangevraagd ligt tussen de 25.000 en 50.000 euro en heeft geen cofinanciering nodig. Voor meer informatie en de laatste update, verwijzen wij je naar de RVO site.

ZonMw heeft mooi overzichtelijk document gepubliceerd, het Schema SET-luiken 2020 , met alle SET-regelingen op een rij.
Overzichten van gehonoreerde SET en SET COVID-19 1.0 aanvragen, zijn terug te vinden op de site van RVO – 499 gehonoreerde SET en SET COVID-19 aanvragers.

b. RVO en ZonMw
Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in mandaat namens de Minister van VWS. Digitale aanvragen voor de regeling kunnen uitsluitend worden ingediend middels het digitale loket op de website van de RVO. Op deze website wordt de aanvraagprocedure ook beschreven.

ZonMw zorgt voor de officiële communicatie over de SET-regeling, organiseert bijeenkomsten ter informatie over de SET en zorgt voor de bijeenkomsten van de SET adviescommissie. Zie hier de link naar de site van ZonMw.

c. VitaValley
VitaValley is gevraagd een ondersteuningsprogramma te ontwikkelen voor alle deelnemers die een honorering van hun subsidieaanvraag hebben ontvangen in het kader van de SET- en SET COVID-19 1.0 / 2.0-regeling. Dit ondersteuningsprogramma is een onderdeel van de regeling, de deelname hieraan is kosteloos. Voor verdere uitleg over het programma verwijzen wij je graag naar de VitaValley SET-up site. Na toekenning van uw subsidieaanvraag biedt het SET-up-leernetwerk een besloten online community. In deze community worden vragen gesteld, ondersteunt men elkaar in het zoeken naar de juiste oplossingen en deelt men eigen kennis en kunde om anderen weer verder te helpen. Aanvragers kunnen bij het indienen van hun aanvraag aangeven dat zij benaderd willen worden door VitaValley voor deelname aan dit kennisnetwerk. Aanmelden kan via setup@vitavalley.nl.

Mochten er nog specifieke vragen zijn over het doen van een aanvraag, dan verzoeken wij je contact op te nemen met een RVO adviseur.
Voor de vragen over de SET-regelingen, verwijzen wij je graag naar de bestaande Q&A van ZonMw. Mocht je alsnog een vraag hebben, dan kun je contact opnemen met skok@vitavalley.nl of pketelaar@vitavalley.nl. Wij proberen je zo spoedig als mogelijk te helpen.

 

STAP 2 - AANVRAAG en ONDERSTEUNING - deze stap geeft een aanzet bij het indienen van de subsidieaanvraag voor de SET

a. QuickScan en eHerkenning

QuickScan
Overweeg je een aanvraag voor de reguliere SET in te dienen? Dan raden wij je aan om eerst met de Quickscan je plan kort toe te lichten. Voor de PréSET, SET COVID-19 1.0 en 2.0 kunnen geen QuickScans ingediend worden. Let op: dit is niet de aanvraag zelf. Aanvragen kan alleen via mijn.rvo.nl.

eHerkenning
Om een SET-aanvraag in te dienen heb je als organisatie een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Heb je deze nog niet dan kun je deze aanvragen via deze link. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze subsidie is EH1. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een eHerkenning tot 3 werkdagen kan duren.

b. Desksundige partijen voor ondersteuning bij het doen van een aanvraag
Mocht je bij het daadwerkelijke schrijven en indienen van de aanvraag behoefte hebben aan individuele ondersteuning, dan bieden wij je een overzicht van deskundige partijen die je kan ondersteunen bij het doen van je aanvraag. Voor eventuele ondersteuning door een van deze partijen dien je zelf contact op te nemen met hen.

c. Stappenplan
Dit is een voor iedereen toegankelijke site voor het implementeren van digitale tooling in de zorg- en welzijnsorganisaties. In het leernetwerk delen we kennis en ontwikkelen we praktische instrumenten voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Zo kan er sneller opgeschaald worden.

Mocht je kennis en kunde willen delen over jouw ervaringen in je eigen organisatie, laat het ons dan weten. Op deze manier kunnen wij alle opgedane kennis en kunde delen in de community. Hou daarom deze site in de gaten, er vindt regelmatig een update plaats.

STAP 3 - HET LEERNETWERK SET-UP - deze stap informeert je over het leernetwerk. Hier halen we kennis op, delen we ervaringen en geven antwoorden op vragen en verrijken we kennis

a. Uitleg over het leernetwerk
Het is op dit moment nodig om beeldschermzorg te implementeren in relatie tot de Covid-19, zodat we de benodigde zorg kunnen continueren en bij de mensen thuis kunnen krijgen. Gezien het tempo waarin beeldschermzorg in gebruik genomen moet worden is het een uitdaging om alles zelf uit te denken en te testen. Het SET-up leernetwerk biedt hiervoor een uitkomst. Zoals in de eerste stap is uitgelegd is de Fasttrack ingericht om bestaande kennis, kunde plus voorbeelden te publiceren en deze toegankelijk te maken. Daarnaast biedt het leernetwerk een besloten community voor organisaties die een SET-subsidie hebben ontvangen. In deze community worden vragen gesteld, ondersteunt men elkaar in het zoeken naar de juiste oplossing en deelt men eigen kennis en kunde om anderen weer verder te helpen. Met elkaar zorgt men voor accumulatie van kennis, opdat iedereen er verder mee kan komen. Als er ervaringen of hulpmiddelen in deze groep worden gedeeld die een breder publiek verdienen, dan zullen wij die, na akkoord, voor publicatie geschikt maken en publiceren als onderdeel van de Fasttrack. Het is van belang om de beschikbaar gemaakte (hulp)middelen zo waardevol mogelijk in te zetten. Onze ambitie is om ook te ondersteunen bij efficiënte en goede implementatie van beeldschermzorg in Nederland. Bruikbaar, betrouwbaar en betaalbaar; Nu en in de toekomst.

b. Toegang tot de online community
Na de toekenning van de aanvraag door RVO krijg je een beschikkingsbrief toegestuurd met daarin de uitgenodiging om contact op te nemen met VitaValley voor deelname aan de community. Je kunt je aanmelden via setup@vitavalley.nl. Het is belangrijk dat je het RVO beschikkingsnummer (projectnummer) en het activiteitenplan mee stuurt bij je verzoek.

c. Vragen
Mocht je nog vragen hebben over je deelname aan de online community, kijk dan even naar de ‘veel gestelde vragen / O&A’ over dit onderwerp en wellicht wordt jou vraag hier al beantwoord.

STAP 4 - E-HEALTH - deze stap helpt je bij het oriënteren in de wereld van e-health en beeldschermzorg

a. De wereld van e-health toepassingen
Voor het ondersteunen bij de overwegingen en het maken van een goed onderbouwde keuze hebben we een keuzepalet opgesteld (Let wel: dit palet is een momentopname van april 2020). Dit is een lijst met een overzicht van bekende e-health-toepassingen, waaronder Beeldschermzorg. Dit palet is niet uitputtend en nog in ontwikkeling, maar zeer de moeite waard om goed te bestuderen. Dit moet ook leiden tot de keuze voor een goede en veilige oplossing, zie de berichtgeving hierover vanuit de IGJ. Normen en richtlijnen voor eHealth zijn opgenomen in het toetsingskader eHealth (site igj.nl), of als pdf-bestand. Ook om te ondersteunen bij het formuleren van selectiecriteria hebben we een handreiking geschreven.

b. Beeldschermzorg: overzichten en bestaande toolkits
Voor het selecteren van de juiste beeldschermzorg oplossing, devices en netwerkverbinding, is een keuzehulp beeldschermzorg beschikbaar. Dit geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden en keuzes die er zijn. Wij bundelen ook de expertise die reeds aanwezig is in het veld. Deskundige organisaties hebben al veel ervaring opgedaan met de implementatie van eHealth en beeldschermzorg en zijn bereid hun kennis te delen in de Fasttrack Beeldschermzorg.

c. Alternatieven
Ook buiten de kaders van de SET zijn organisaties aan de slag met beeldschermzorg. Het is ook niet altijd nodig om nieuwe apparatuur en infrastructuur aan te schaffen. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het hergebruik van bestaande devices. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het initiatief van #allemaaldigitaal, allemaal-digitaal.nl, voor verdere informatie hebben zij hiervoor een persbericht opgesteld. Om vragen te kunnen beantwoorden hebben zij ook een hulp lijn/nationaal nummer opgericht (tel. 0800-1508).

STAP 5 - PRAKTIJKVOORBEELDEN - hier delen we concrete en praktische voorbeelden uit het werkveld van verschillende beeldschermtoepassingen

We geloven erin dat niet elke organisatie het eigen wiel weer moet uitvinden. Voor elke organisatie en doelgroep zijn er andere randvoorwaarden van toepassing om een beeldschermzorg oplossing goed in gebruik te nemen. Daarom delen we hier projectvoorbeelden van organisaties die willen bijdragen aan het verspreiden van goede voorbeeldcases, linken we naar voorbeelden in filmpjes en andere voorbeelden die kunnen helpen naar duurzame implementatie.

Elke hier genoemde beroepsgroep heeft haar eigen branchevereniging, vertegenwoordiging of vereniging. Met deze organisaties hebben we ook een verbinding gelegd en zorgen we voor het uitwisselen van waardevolle kennis, updates en mogelijke ondersteuning om de eigen leden weer een stapje verder te brengen.

Voor de fysiotherapeuten het KNGF, voor de huisartsen het LHV , voor de VVT instellingen ActiZ.

Vanuit het ministerie van VWS is er ook een belangrijk medium ingericht, www.zorgvannu.nl. Hier worden veel innovaties voor de zorg gepubliceerd.

 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg organisaties
  • De eerste organisatie die deze voorbeeldrol heeft opgepakt is Omring een VVT-organisatie. Zij hebben een praktische voorbeeldcase aangeleverd voor de Fasttrack Beeldschermzorg, om zo tot snellere implementatie van beeldschermzorg te komen.
  • Over het versneld opschalen van beeldzorg is een mooie voorbeeldcase geschreven. NAAST deelt hier de zeven stappen voor het implementeren van beeldzorg.
  • Daarnaast heeft Carinova, de thuiszorgorganisatie uit Deventer, een inspirerend filmpje over de implementatie van hun beeldbeloplossing. Daarnaast vindt je hier een operationeel georiënteerde caseomschrijving die zij met ons delen, hiermee hebben andere organisaties weer handvatten voor een eigen traject.
  • Marente, thuiszorgorganisatie uit Zuid-Holland Noord, beschrijft in deze voorbeeldcase hoe zij de reguliere SET-subsidie inzetten om beeldzorg op te schalen en vast onderdeel te maken van de zorgverlening aan cliënten.
  • BrabantZorg heeft in 2019 een pilot gedaan met beeldschermzorg en heeft tijdens corona de opschaling versneld ingezet. In dit praktijkvoorbeeld lees je meer over de aanpak en ervaringen van BrabantZorg met zowel de pilot als de opschaling. Daarnaast vind je praktische tips en voorbeelden voor het inrichten van het implementatie- en het werkproces.
  • Amaris zorggroep benut de reguliere SET voor de implementatie van beeldzorg. In deze blog gaat Merlijne Sonneveld, manager zorginnovatie bij Amaris, in op de uitdagingen om digitale zorg te implementeren en één van de oplossingen die zij hierbij inzetten: de Helpdeks Digitale Zorg voor cliënten.
  • Sensire zag de afgelopen maanden een sterke toename in het gebruik van beeldzorg. Met de SET-subsidie die Sensire in 2019 toegekend kreeg, werd het mogelijk om de basis die is gelegd voor duurzame opschaling van beeldzorg uit te breiden, waardoor de organisatie flinke stappen kon maken tijdens de coronacrisis. In deze blog vertelt Vera Goldewijk, programmamanager digitalisering, bij Sensire over de ervaringen tot nu toe en wat er nodig is voor duurzame implementatie.
 • Revalidatiegeneeskunde
  • Een inspirerend artikel geschreven door Félicie van Vree, de Manager Innovation, Quality + Research van Basalt. Stichting Basalt is gespecialiseerd in revalidatiegeneeskunde en heeft als allereerste de toekenning ontvangen voor haar SET-subsidieaanvraag in 2019. Met recht een pionier te noemen. We hebben hier de praktische case gepubliceerd van het gehele project. In het artikel deelt Félicie haar idee over de belangrijke onderwerpen die mogelijk bijdragen aan het opzetten en uitrollen van zo´n succesvol eHealth traject.
 • Fysiotherapie en andere paramedische beroepen
 • Huisartsen
  • Huisartsenorganisatie Meditta is gestart met virtuele covid-19 kliniek. Hierover hebben zij een voorbeeldcase geschreven.
  • Een voorbeeld over het beeldbellen voor huisartsen is te zien via deze link huisarts. Een artikel dat de ervaring van een huisarts omschrijft is terug te vinden in deze SmartHealth publicatie. Wat we verder ook onder de aandacht willen brengen zijn de artikelen over beeldbellen die huisarts Bart Timmers via zijn LinkedIn-pagina publiceert.
  • In dit praktijkvoorbeeld deelt Huisartsenposten Rijnmond de ervaringen met Spreekuur.nu. Onder de naam ‘Digitaal contact HAP Rijnmond middels Topicus Spreekuur’
   deed Huisartsenposten Rijnmond een SET COVID-19-aanvraag. Sinds de lanceringen bij Huisartsen Eemland en Huisartsenposten Rijnmond zijn 8000 patiënten digitaal behandeld via Spreekuur.
  • Digitaal patiëntcontact, daar gaat dit mooie voorbeeld in blogvorm van Vladan Ilić over. Als Ilić in 2016 als zelfstandige een praktijk opent onder de naam Westerdokters, staat digitalisering direct centraal. “Een crisis geeft je de kans om dingen opnieuw vorm te geven”, aldus Ilić.
  • Het praktijkvoorbeeld van DocLine laat zien hoe de huisartsen in praktijk Galgenwaard vanaf het begin betrokken zijn geweest bij het omzetten van de praktijk en het aanpassen van bestaande praktijkvoering, werkwijzen en protocollen. Via het DocLine portaal, waar patiënten met hun DigiD inloggen, kunnen patiënten lab-uitslagen in zien, herhaalmedicatie aanvragen, chatten en online een afspraak inplannen met de huisarts.
 • Geestelijke gezondheidszorg
  • Een voorbeeld van de GGz Praktijk, een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in Arnhem. Hierin delen zij de eerste ervaringen van hun project met veilig en eenvoudig beeldbellen.
  • ARQ Centrum ’45, landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten, heeft tijdens de coronacrisis de inzet van beeldschermzorg met behulp van de SET COVID-19 noodregeling verder opgeschaald. Deze voorbeeldcasus beschrijft de aanpak van het centrum.
  • PsyQ is een innovatieve aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Specialistische behandelingen en een optimistische en toegankelijke werkwijze zorgen ervoor dat we samen met de patiënt het beste behandelresultaat bereiken. PsyQ is groot voorstander van het op een slimme manier inzetten van technologie in de zorg. i-psy, PsyQ en Brijder zijn onderdeel van de Parnassia Groep.
   In dit praktijkvoorbeeld deelt PsyQ de ervaringen met de Digitale Poli en beeldbellen vanaf 2019, de opschaling tijdens de coronacrisis, de lessons learned van de afgelopen maanden en de visie op de toekomst van de Digitale Poli.
 • WMO
  • Zorggroep Wonen en Leven, een instelling die vanuit de WMO op een professionele en cliëntgerichte wijze zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig (willen) wonen of via ambulante begeleiding ondersteuning behoeven in Zuid West Brabant biedt. De zorggroep werd opgericht in 2018 en heeft een behoorlijke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. Naast ambulante thuisbegeleiding biedt Zorggroep Wonen en Leven dagbesteding aan.
   In dit voorbeeld Implementatie beeldzorg voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid delen zij de ervaringen van hun project.

Mocht jij nou zelf zo’n organisatie met een mooi voorbeeld zijn van een dergelijk implementatietraject van Beeldschermzorg, dan is hier een format te downloaden om deze kennis met ons te delen, zodat wij het kunnen publiceren.

Disclaimer
Met het publiceren van casussen willen wij kennis delen en ontwikkelen over duurzame implementatie van eHealth. VitaValley is niet verantwoordelijk voor de keuzes die bij implementatie zijn gemaakt. Met de publicatie van de casus spreken we geen voorkeur uit voor een bepaalde leverancier of een bepaald product. Publicatie van de casus betekent ook niet dat de beschreven eHealth implementatie automatisch voldoet aan alle wet- en regelgeving.
Neem voor specifieke vragen hierover contact met ons op.

STAP 6 - VOORBEREIDINGEN - in deze stap beschrijven we de verschillende thema's die nodig zijn voor een goede voorbereiding

Het is waardevol om aandacht te besteden aan de organisatie en structuur van het project, al is er nu weinig tijd. Dit helpt bovendien bij de monitoring van de voortgang en evaluatie achteraf.
Om vooraf al een aantal inspirerende zaken te delen, verwijzen we graag naar de ‘impact pathway’ van ZonMw.

a. Cliënt journey; de beleving van de patiënt
Wat is het zorgpad van de patiënt? Welke stappen/fases doorloopt de patiënt? Welke zorg heeft hij/zij nodig? Wat wil en denkt de patiënt zelf? Het nadenken over deze vragen kan ondersteunt worden door een filmpje, ‘patiënt centraal’, dat omschreven staat op de site van ‘Zorg voor innoveren’.
Een ander heel goed initiatief dat dit perspectief mooi onder de aandacht brengt is de ‘Vliegwiel coalitie’. Hier wordt goed in kaart gebracht hoe ontzettend belangrijk het is ALTIJD te beginnen vanuit het perspectief van de cliënt! Zie de digitale keuzehulp van de Vliegwiel coalitie.

b. Professional journey; integratie in het zorgpad
Aandacht besteden aan de inrichting van de werkprocessen van de professional zijn erg belangrijk. Zorg dat je voldoende mensen uit verschillende disciplines uit de organisatie vroegtijdig betrekt en informeert over de opzet van het project. Denk hierbij aan inkoop, ICT, financiën, HRM en communicatie. Vragen die hierbij spelen zijn; Hoe doe je dit nu in tijden van corona? Training van medewerkers is bijvoorbeeld al een uitdaging. Kies je voor een centraal team of wil je dat zorgverleners allemaal gebruik maken van beeldschermzorg? Het zou mooi zijn als we hier voorbeelden kunnen publiceren van voorbeelden uit de praktijk.

c. Inrichten support
Om zorgmedewerkers niet extra te belasten, is het een uitdaging om de support voor cliënten/patiënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers op een slimme en efficiënte manier te organiseren. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van instructiematerialen, video-instructie en het inrichten van een helpdesk.

STAP 7 - SELECTIE - in deze stap geven we ruimte aan aanbieders van beeldschermzorg en leveranciers om een mooi aanbod te doen

a. Selectie beeldscherm-zorgoplossingen
Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de selectie van de juiste beeldscherm-zorgoplossing is een aantal documenten beschikbaar:

  • Keuzehulp beeldschermzorg:  de keuzehulp beeldschermzorg is het startpunt om met beeldschermzorg aan de slag te gaan. Het gaat in op de afwegingen en keuzes die van belang zijn bij de selectie van de devices, de juiste beeldzorg toepassingen, netwerkverbindingen, distributie enzovoorts. Hierin wordt ook verwezen naar verschillende overzichten van beeldschermzorg.
  • Lijst van aanbieders: deze lijst is bedoeld om snel een beeld te krijgen van verschillende aanbieders. De lijst betreft een overzicht van organisaties, de beeldscherm-zorgtoepassing die zij leveren en contactgegevens voor meer informatie.
  • Beeldscherm- en overige zorgoplossingen: dit overzicht bevat meer gedetailleerde informatie over de specifieke zorgtoepassingen. Aanbieders hebben vragen beantwoord over het product, de kosten, de verschillende toepassingsgebieden, referenties en aan welke normen het product voldoet.
  • Praktische voorbeeld case: in deze voorbeeldcase worden keuzes met betrekking tot de selectie en inrichting van devices en beeldzorg toepassing toegelicht. Hierin zijn ook tips opgenomen die het keuzeproces kunnen ondersteunen.

Voor aanvulling op deze lijst met organisaties en beeldschermzorgoplossingen kan dit format worden gebruikt. Vul dit in en stuur dit naar setup@vitavalley.nl

b. Selectie platform, devices en leverancier
Met de geselecteerde leverancier worden afspraken gemaakt over de levering, de installatie en het beheer van devices en toepassingen. Het betreft afspraken die tussen zorgaanbieder en leverancier worden gemaakt. Een aantal leveranciers hebben hun aanbod gepubliceerd.

  • Het aanbod van Apple
   Zij hebben een beschrijving gemaakt waartoe de devices van Apple in de huidige COVID-19 periode in kunnen ondersteunen. Zij hebben een financieel aanbod en construct opgezet, zodat het de zorginstellingen zo goed mogelijk ondersteund.
   Zij hebben een omschrijving geleverd over het inrichten en beheren van de iPad met MDM beheersysteem.
   Er is een overzicht van producten, een rekenvoorbeeld en een overzicht van partners waar de bestellingen gedaan kunnen worden.
   Mocht u vragen hebben die gaan over de inzet van iPad bij uw zorginstelling (bv over de mogelijkheden van aanschaf, vereisten voor uitrol, partijen die hierbij kunnen ondersteunen, etc.) en wilt u hierover direct contact met Apple hebben, neem dan contact op met Rik Veldhuizen van Apple via zorg-set@apple.com .
  • Het aanbod van Samsung
   Samsung heeft een overzichtelijk document opgesteld waarin de meerwaarde van de Samsung-producten en -diensten wordt toegelicht. Onderdeel van het document is een opsomming van de speciaal geselecteerde tablets en smartphones. In het overzicht zijn ook alle gecertificeerde Samsung-partners opgenomen die je volledig kunnen ontzorgen bij je aanvraag.
   Via de partners kun je een speciale prijs voor deze toestellen aanvragen. Zij kunnen je ook adviseren over en volledig ontzorgen bij de levering, uitrol en beheermogelijkheden. De Samsung-producten laten zich via Samsung Knox namelijk volledig op maat inrichten, zodat de toestellen perfect aansluiten bij de visie en wensen van de organisatie. De cliënten, zorgmedewerkers en organisatie krijgen een toestel dat volledig op afstand in te richten en te beheren is.
  • Het aanbod van KPN
   KPN heeft haar aanbod ten aanzien van veilig videobellen, Mobile Device Management, de levering van apparatuur en simkaarten en Hardware as a service, hier gepubliceerd.
STAP 8 - IMPLEMENTATIE en VERDUURZAMING - in deze stap geven tips en tools om sneller, beter en toekomstvast te implementeren

a. Ondersteuning deskundige experts
Ook bij de daadwerkelijke implementatie van beeldzorg heb je wellicht behoefte aan aanvullende capaciteit, kennis en expertise, om de introductie van beeldzorg bij de cliënt goed te laten verlopen, het zorgproces met beeldzorg in te richten en te plannen of gebruik effectief te ondersteunen en stimuleren.

Voor de begeleiding en ondersteuning in deze fase van je project kun je dit overzicht van deskundige personen raadplegen en/of gebruik maken van het overzicht van betrokken deskundige partnerorganisaties. Indien je ondersteuning wenst en hierover in gesprek wilt gaan, dan kun je zelf contact opnemen met genoemde partijen.

Wanneer jouw eigen organisatie kan ondersteunen bij de implementatie en deze als een deskundige partij genoemd wil hebben in de Fasttrack Beeldschermzorg, dan zouden we je willen vragen het hier gelinkte format te gebruiken en ingevuld aan ons te retourneren naar setup@vitavalley.nl. Dat geeft ons de mogelijkheid om de aangeleverde gegevens snel om te zetten en in de Fasttrack te publiceren.

b. Samenwerking: Regionale én landelijke
Het structureel en op grote schaal inzetten van eHealth is een brede en grote opgave. Dat kunnen we niet alleen. Het verbinden op landelijk niveau met koepels en beroepsgroepen én op regionaal niveau met innovatie netwerken en ondersteuningsstructuren is een belangrijk onderdeel van de Fasttrack Beeldschermzorg. Met een gezamenlijke aanpak en ondersteuning op alle niveaus in het gehele zorgveld zorgen we voor duurzame implementatie van digitale zorg op afstand.

Samenwerking met de eerstelijnszorg
Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up programma, onderdeel van de SET-regeling, toegankelijk te maken en te delen met het werkveld, is het initiatief ontstaan tot een verbinding tussen het SET-up programma van VitaValley en het Landelijk ROS-netwerk. Zo werken we samen aan de grootschalige en duurzame inzet van eHealth voor de eerstelijns gezondheidszorg. Het ROS-netwerk bestaat uit een landelijke dekkend netwerk van 15 regionale Ondersteuningsstructuren. We publiceren in de Fasttrack de omschrijving van hetgeen een ROS mogelijk zou kunnen betekenen bij de verdere verduurzaming en implementatie van digitalisering in de zorg. Enerzijds met een algeheel overzicht en anderzijds met een omschrijving per ROS.

Samenwerking met ActiZ
Om ertoe bij te dragen dat knelpunten, geleerde lessen en wensen voor verdere ondersteuning bij implementatie vanuit SET-up verder opgepakt kunnen worden door het bredere werkveld in de zorg, werken we samen met ActiZ. Het grootste deel van de SET COVID-19 2.0 is bestemd voor wijkverpleging; ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Wekelijks vindt er een overleg plaats.

Samenwerking met KNGF
De SET COVID-19 1.0 is door veel fysiotherapeuten aangevraagd en toegekend. Het hiertoe ingerichte online leernetwerk is een zeer actieve bijenkorf waar veel ervaringen worden gedeeld, kennis wordt uitgewisseld en men elkaar voorziet van tips en adviezen. Om ervoor te zorgen dat ook deze kennis verder het land in kan worden meegenomen, werken we samen met het KNGF (Koninklijke genootschap voor Fysiotherapie).

Verbinden voor impact
Naast de bovengenoemde samenwerkingen verbindt SET-up actief met partijen als GGZ Nederland, Revalidatie Nederland, huisartsenorganisaties, Valente (branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang), ziekenhuis organisaties (zoals het JuMP programma van de NVZ), Vilans en de Patiëntenfederatie (via de Vliegwiel coalitie). Zo kunnen geleerde lessen zo breed mogelijk worden gedeeld, knelpunten gezamenlijk worden geadresseerd en maken we samen meer duurzame impact met eHealth.

c. Digivaardigheden voor gebruikers: medewerkers, cliënten en mantelzorgers
Een belangrijkste eerste stap is (inzicht in) de ontwikkeling van de digivaardigheden van gebruikers. Dat klinkt altijd makkelijk, maar er is veel aanbod en allemaal met eigen toepassingen en mogelijkheden. In deze stap zullen we een verzameling opbouwen voor alle kennis en kunde die we kunnen rondom de ontwikkeling van digivaardigheden. Ook hier is een format geplaatst, wanneer je een mooi aanbod hebt rondom dit thema kan je dat via dit format ‘Leeraanbod’ naar ons mailen. Via deze manier kunnen wij dat in onze Fasttrack Beeldschermzorg plaatsen.

Een beginpunt is het starterspakket Digivaardigheden van de coalitie Digivaardig in de zorg.
Digivaardigheden betekent ook: weten wat de mogelijkheden zijn van digitale zorg en hierover het goede gesprek kunnen voeren met cliënten. Voor wijkverpleegkundigen is de website ehealthindewijk.nl een goed startpunt. Hier vindt je onderwijsmateriaal en hulpmiddelen (waaronder een spel en een app) om wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij het inzetten van eHealth. Er worden ook veel webinars gegeven over ‘blended care’ met praktische tips en voorbeelden, bijvoorbeeld de webinar van Therapieland.

d. Verduurzaming
Er zijn momenteel grote uitdagingen om beeldschermzorg op grote schaal werkend achter de voordeur te krijgen, bij mensen die dat nodig hebben. Deze Fasttrack Beeldschermzorg is bedoeld om hierbij te ondersteunen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat nu, in tijden van nood, ad hoc oplossingen worden geïmplementeerd die na de crisis niet te bestendigen zijn. Denk daarom goed na over de toekomstvastheid van de oplossing die je kiest. In hoeverre is de oplossing ook straks goed inzetbaar, zowel technisch, organisatorisch en financieel? We hebben deze 3 vormen van duurzaamheid bij implementatie in een document onder elkaar gezet.
Daarbij gaan we in op:

  • Financiële duurzaamheid: Zorg voor goed inzicht in kosten en baten op langere termijn.
  • Technische duurzaamheid: Denk na over huidige en toekomstige functies, richtlijnen en regelgeving.
  • Organisatorische duurzaamheid: Doordenk je digitale strategie en hoe beeldschermzorg door alle gebruikers omarmd (blijft) worden.

 

STAP 9 - MONITORING EN EVALUATIE - in deze stap besteden we aandacht aan het meten van de voortgang, om dit te vertalen naar duurzame implementatie en bekostiging

Monitoring en evaluatie is cruciaal om na te gaan of we onze tot doel gestelde resultaten bereiken. De opzet hiervoor heb je beschreven in de aanvraag. Dit zal na de toekenning concreet moeten worden ingevuld. Denk hierbij in ieder geval aan het specificeren van de nul- en eindmeting en hoe tijdens het proces ervaringen, issues en geleerde lessen worden vastgelegd. Voorbeelden van kwalitatieve en kwantitatieve methoden zullen ter inspiratie worden gedeeld in de leeromgeving. Het is, bij de opzet van de evaluatie aan te raden verschillende perspectieven mee te nemen. Denk hierbij aan wat de diverse betrokkenen, denk aan cliënt/patiënt, medewerkers, zorgorganisatie en zorgverzekeraar, belangrijk vinden. De geleerde lessen met elkaar delen en ervoor zorgen dat we met elkaar een stapje verder komen. Dat is een belangrijk fundament van de Fasttrack. Daarom delen we ook hier een mooi voorbeeld en uitwerking van mogelijke vormen om het monitoring- en evaluatie-systeem in kaart te brengen en vorm te geven.

STAP 10 - COMMUNICATIE - in deze laatste stap helpen we je te communiceren naar alle betrokkenen

Indien je een SET-subsidie hebt aangevraagd en er is toekenning door RVO, dan is het belangrijk interne en externe betrokkenen goed en tijdig te informeren. Het is aan te raden een beknopt communicatieplan op te stellen, waarin alle betrokken partijen worden benoemd, de momenten waarop met hen wordt gecommuniceerd en waarover. Bij de betrokkenen kun je denken aan: richting cliënten en naasten, cliëntenraad, de eigen medewerkers, de zorgverzekeraar/het zorgkantoor, partijen waarmee je samenwerkt in de ontwikkelingen gedurende de voorbereiding en implementatie van beeldzorg. Daarnaast zal gerichte communicatie nodig zijn naar de zorgmedewerkers, cliënten en naasten die met beeldschermzorg gaan werken. Deze gerichte communicatie kan ook worden ondersteund door medewerkers die specifiek worden ingezet om specifieke doelgroepen te ondersteunen, denk hierbij aan digicoaches, technologie voor verpleegkundigen of een i-Nurse.

We ontmoeten degene met een gehonoreerde SET COVID-19-aanvraag graag in de online learning community Fasttrack Beeldschermzorg van SET-up! Stuur een verzoek om deel te nemen aan deze community een mail naar setup@vitavalley.nl met als onderwerp: ‘Learning Community Fasttrack Beeldschermzorg’, je ontvangt vervolgens een uitnodiging hiervoor.