ANBI

ANBI-Status
Stichting VitaValley heeft bij de Belastingdienst per 1 januari 2016 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

anbi_fc

Officiële naam
Stichting VitaValley

KvK
09147953

RSIN
814424387

Contactgegevens
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
0318 – 65 77 15
info@vitavalley.nl
www.vitavalley.nl

Doelstelling
VitaValley wil een duurzame gezondheidszorg die toegankelijk, solidair en kwalitatief hoogwaardig is.

VitaValley verbetert de kwaliteit van leven van de Nederlandse burger in gezondheid, ouderdom, beperkingen en ziekte door actief  bij te dragen aan het ontwikkelen, implementeren en opschalen van effectieve (zorg-)innovaties.

Beleidsplan
VitaValley, opgericht in 2004, ontwikkelt en realiseert in co-creatie met zorginstellingen, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties vernieuwingen in zorg en welzijn die ervoor zorgen dat mensen hun kwaliteit van leven behouden of kunnen verbeteren. We zijn aanjager en facilitator van vernieuwingen, we delen onze kennis en ervaring, en we verbinden en ondersteunen betrokken partijen. VitaValley is een stichting die algemeen nut beoogt.

Bestuurssamenstelling

Bestuurders:
De heer Prof. dr. Maarten Verkerk, voorzitter – 0,6 FTE
De heer Dr. Dik Hermans, lid – 1,0 FTE

Directeur:
Mevrouw drs. Conchita Hofstede – 0,9 FTE

Beloningsbeleid

Het bestuur van VitaValley heeft in 2015 samen met de directeur het bezoldigingsbeleid voor het bestuur, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de salarissen van de bureaumedewerkers door een externe HR-adviseur laten benchmarken. Op basis hiervan is vastgesteld dat de BBRA-schalen van de overheid leidend zijn voor de salarissen van het bureau en directie. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Het bestuur van VitaValley is een meewerkend bestuur. In 2016 is door het bestuur en directie in totaal 9% van de begroting besteed aan bestuurswerkzaamheden, een totaal van € 88.166.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Raad van Toezicht krijgt een vergoeding van €500 incl. BTW per persoon per vergadering.

VitaValley conformeert zich aan de Wet normering topinkomens (WNT).

Jaarverslag 2016
Een overzicht van de financiën en een toelichting hierop staan in het jaarverslag 2016. Daarnaast vindt u hier een overzicht van de activiteiten en projecten van VitaValley in 2016.